9. 4. 2020  21:43      Milena        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu BSPP60006 - Psychodiagnostika detí a mládeže (FPS - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu: BSPP60006
Názov predmetu: Psychodiagnostika detí a mládeže
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2
 
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- vypracovanie a prezentácia semestrálnej úlohy na zadanú teoretickú tému (20 bodov)
- vypracovanie posudku na základe diagnostiky 2 psychodiagnostických metód (20 bodov)

V závere semestra:
- písomná skúška (max. 60 bodov - študent v ňom musí dosiahnuť minimálne 36 bodov)

Študent musí v priebehu semestra na aktívnych formách výučby získať min. 25 bodov, aby mohol absolvovať písomný záverečný test. Získané body z priebežného hodnotenia za prácu počas semestra sa pripočítajú k bodom udeleným študentovi za rozsah a kvalitu jeho vedomostí, prejavenú a zistenú na skúške. Jednotlivé stupne kvalifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe tohto bodového hodnotenia, ktorý odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pozná predmet skúmania psychodiagnostiky, psychodiagnostickej činnosti a predpokladoch pre jej realizáciu. Dokáže klasifikovať psychodiagnostické metódy a špecifiká psychodiagnostického vyšetrenia u detí a dospelých. Vie napísať psychologický nález alebo správu. Disponuje informáciami o klinických a testových metódach. Pozná psychodiagnostické testy na skúmanie inteligencie a testy špeciálnych schopností a znalostí a projektívne techniky a špecifiká ich použitia. Ovláda možnosti využitia detskej kresby v psychodiagnostike, najčastejšie používané kresebné testy u detí. Má informácie o problematike školskej zrelosti a spôsobilosti, o možnostiach jej diagnostiky, o osobnostných dotazníkoch využívaných v psychodiagnostike detí a mládeže, vie ako ich vhodne dopĺňať do diagnostickej batérie. Pozná charakteristické symptómy špecifických porúch správania a učenia, organicky podmienených psychických porúch, závislostí (etiológiu, diagnostiku, terapiu).
 
Stručná osnova predmetu:
1. Psychodiagnostická činnosť a predpoklady pre jej realizáciu, klasifikácia psychodiagnostických metód, špecifiká vyšetrenia u detí a dospelých, psychologický nález, správa.
2. Charakteristika klinických a testových metód psychodiagnostiky s ilustratívnym uvedením jednotlivých metód.
3. Charakteristika psychodiagnostických testov na skúmanie inteligencie konkrétne testové metódy a osobitosti ich použitia v praxi.
4. Charakteristika testov špeciálnych schopností a znalostí: testy zrakovej a sluchovej percepcie, Skúška laterality, hodnotenie pozornosti a pamäti.
5. Charakteristika projektívnych techník (verbálnych, grafických, manipulačných)
6. Možnosti využitia detskej kresby v psychodiagnostike. Vývin detskej kresby.
7. Problematika školskej zrelosti a spôsobilosti, možnosti jej diagnostiky.
8. Charakteristika osobnostných dotazníkov pre deti a mládež
9. Sociálno-psychologické otázky školy, školská atmosféra/klíma, možnosti jej merania, sociálne vzťahy a sociometria v školskej triede
10. Charakteristika pervazívnych porúch, detských psychóz a psychosomatických porúch, ich etiológia a diagnostika
11. Charakteristika neurotických a emočných porúch, závislostí- etiológia, diagnostika
12. Charakteristika organicky podmienených psychických porúch (epilepsie, demencie), ich diagnostika a možnosti intervencie
13. Charakteristika špecifických porúch správania a učenia, ich etiológia, diagnostika, terapia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KREJČÍŘOVÁ, D. -- SVOBODA, M. -- VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2001.
ŘÍČAN, P. -- KREJČÍROVÁ, D. Detská klinická psychologie. Praha: Grada, 2008.
DAVIDO, R. Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha: Portál, 2008.
GREENSPAN, T. -- GREENSPAN, S. Klinické interview s dieťaťom. Trenčín: Vydavateľstvo F, 2007.
VONKOMER, J. Psychologická diagnostika škole. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy, 1990.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 151

ABCDEFX
25,2 %19,9 %30,5 %11,3 %4,6 %8,5 %
 
Vyučujúci: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (zodpovedný za predmet)
PhDr. Henrieta Roľková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 11. 11. 2019
Schválil: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: