19. 9. 2020  2:07      Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY8007 - Psychológia náboženstva (FPS - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu: MPSY8007
Názov predmetu: Psychológia náboženstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: LS
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- Účasť – max. 3 absencie na výučbovej časti 10 bodov
- Seminárna práca – preštudovanie a zreferovanie o vybranom odbornom/ vedeckom článku z psychológie náboženstva, príp. príbuzných vedeckých disciplín v kontexte psychológie 50 bodov
- Prezentácia článku s diskusiou (kolokviálna forma) 40 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní kurzu študent získa prehľad o predmete, obsahu, základných pojmoch a interdisciplinárnom kontexte psychológie náboženstva. Oboznámi sa s problematikou dejín a významných osobností v dejinách psychológie, teóriami osobnosti a biodromálnym kontextom psychológie náboženstva. Získa tiež prehľad o súčasných poznatkoch, prístupoch a metódach v psychológii náboženstva. Po absolvovaní kurzu by mal študent byť schopný ďalej rozvíjať svoje poznanie v tomto okruhu a porozumieť ďalšej odbornej literatúre v kontexte psychológie náboženstva. Kurz aktívne vytvára prostredie pre rozvoj kompetencie psychológa vytvoriť akceptujúce, bezpečné a otvorené prostredie pre rozvoj tém v súvislosti s psychológiou náboženstva, tiež nestranne a odborne pochopiť a rozvíjať túto tému v prípade potreby u svojich klientov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Psychológia náboženstva - predmet a obsah, vymedzenie základných pojmov
2. Miesto psychológie vo vzťahu k štúdiu náboženských systémov. Psychológia náboženstva v interdisciplinárnom kontexte.
3. Náboženstvo a spiritualita v psychologickej perspektíve.
4. Psychometria religiozity a spirituality
5. Škály a dotazníky
6. Komponenty a operacionalizácia
7. Freud, Jung
8. Fundamentalizmus
9. Stupne/ štádiá viery podľa Fowlera (vývoj viery, Piaget, Erickson, Kohlberg)
10. Významné osobnosti v oblasti psychológii náboženstva

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŘÍČAN, P. Psychologie náboženství. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 328 s. ISBN 80-7178-547-4.
STRÍŽENEC, M. Novšie psychologické pohľady na religiozitu a spiritualitu.  [online]. 2007. URL: http://www.psychologia.sav.sk/upload/MS_Novsie-psychologicke-pohlady-na-religiozitu-a-spiritualitu.pdf.
STRÍŽENEC, M. -- HALAMA, P. -- ADAMOVOVA, L. Religiozita, spiritualita a osobnosť. Vybrané kapitoly z psychológie náboženstva. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, http://www.psychologia.sav.sk/upload/Halama-Adamovova-Hatokova-Strizenec_Spiritualita%20a%20osobnost.pdf, 2006.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 53

A
B
C
D
E
FX
98,1 %
0 %
0 %
0 %
1,9 %0 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Denisa Newman, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: