9. 4. 2020  21:39      Milena        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu BSPP60021 - Psychoterapia (FPS - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu: BSPP60021
Názov predmetu: Psychoterapia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2
 
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Seminárna práca a záverečná písomná skúška. Obe prispievajú rovnakým dielom 50/50 bodov k výslednému hodnoteniu.
 
Výsledky vzdelávania:
Úspešný absolvent predmetu Psychoterapia bude rozumieť základným princípom psychoterapie ako liečebnej a zdravie podporujúcej intervencie, bude poznať základné účinné faktory psychoterapie, bude sa vedieť orientovať v procese psychoterapie z hľadiska jej cieľov a fáz. Bude poznať etické princípy psychoterapie, bude vedieť interpretovať výskum v psychoterapii so zameraním na proces a efekt psychoterapie.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy v psychoterapii
2. História psychoterapie a jej vzťah k vedeckým disciplínam
3. Účinné faktory psychoterapie
4. Terapeutický proces a jeho fázy
5. Individuálna vs. skupinová psychoterapia
6. Klasická psychoanalýza
7. Dynamická psychoterapia a jej základné smery
8. Analytická psychoterapia
9. Humanistická a existenciálna psychoterapia
10. Behaviorálna a kognitívne – behaviorálna psychoterapia
11. Integratívna a eklektická psychoterapia
12. Výskum v psychoterapii
13. Etické otázky a budúce smerovanie psychoterapie
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Evans, K. (2011). Úvod do integrativní psychoterapie. Praha: Triton.
Kratochvíl, S. (2009). Skupinová psychoterapie v praxi. Praha: Galén.
Kratochvíl, S. (2012). Základy psychoterapie. 6. aktualizované vydání. Praha: Portál.
Pešek, R., Praško, J., Štípek, P. (2013). Kognitivně behaviorální terapie v praxi. Pro terapeuty, studenty a poučené laiky. Praha: Portál.
Timuľák, L. (2014). Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Praha: Portál.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 23

ABCDEFX
82,6 %8,7 %8,7 %0 %0 %0 %
 
Vyučujúci: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 11. 11. 2019
Schválil: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: