31. 3. 2020  12:05      Benjamín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu BSPP70021 - Rozvojové a tréningové programy (FPS - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu: BSPP70021
Názov predmetu: Rozvojové a tréningové programy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: LS
 
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- Návrh aplikačného projektu podľa zadania + prezentácia návrhu a ukážka na stretnutí
- Odovzdanie písomnej súhrnnej správy (podľa stanovenej štruktúry) do konca skúškového obdobia

Kritériá úspešného absolvovania predmetu:
• Prezentácia návrhu aplikačného projektu (t.j. tréningovej, rozvojovej alebo vzdelávacej aktivity) na stretnutí počas semestra - 40 bodov
• Príprava krátkej ukážky z navrhovaného programu (časové rozpätie podľa pokynov vyučujúceho) a zrealizovanie ukážky na stretnutí počas semestra – 30 bodov
• Odovzdanie súhrnnej správy podľa štruktúry stanovenej vyučujúcim – 30 bodov


Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa orientáciu v prístupoch experienciálneho (zážitkového) vzdelávania a jeho špecifikách. Zorientuje sa v terminológii a metódach rozvoja (zážitkové vzdelávanie, tréning, facilitácia a pod.). Ťažiskom je zážitková časť, študenti absolvujú prostredníctvom osobného zážitku rôzne druhy a typy metód využívaných v rozvojových a tréningových programoch. Po skončení kurzu by mali byť študenti schopní navrhnúť a zrealizovať jednoduchšiu rozvojovú alebo tréningovú aktivitu, aplikovať naučené vedomosti v praxi a odprezentovať jej priebeh a prínos.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Východiská a pojmy zážitkového vzdelávania
2. Kolbov cyklus učenia
3. Zásady plánovania, realizácie a evaluácie rozvojových a tréningových programov
4. Identifikácia potreby vzdelávania a analýza vzdelávacích potrieb
5. Cieľové skupiny a špecifiká účastníkov rozvoja
6. Rôzne druhy a typy rozvojových a tréningových programov
7. Metódy a techniky zážitkového učenia
8. Osobnosť lektora/ trénera
9. Spätná väzba vo vzdelávacích, tréningových a rozvojových programoch
10. Komunikácia lektora
11. Hodnotenie efektivity vzdelávacieho, rozvojového alebo tréningového programu
12. Osobný zážitok rôznych druhov a typov metód využívaných v rozvojových a tréningových programoch
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LABÁTH, V. -- ONDRUŠEK, D. Tréning? Tréning. Učenie zážitkom . Bratislava: PDCS. Partners for Democratic Change International, 2007.
LABÁTH, V. -- SMIK, J. Expoprogram – Intervenčný program pre skupinovú prácu s deťmi a mládežou. Bratislava: Psychodiagnostika s.r.o., 1991.
VODÁK, J. -- KUCHARČÍKOVÁ, A. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha: Grada, 2007.
MARTIN, A. -- FRANC, D. -- ZOUNKOVÁ, D. Učení zážitkem a hrou. Brno: Computer Press, 2007.
HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 240 s. ISBN 80-247-1457-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 66

ABCDEFX
90,9 %4,5 %4,6 %0 %0 %0 %
 
Vyučujúci: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Denisa Newman, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Dátum poslednej zmeny: 11. 11. 2019
Schválil: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: