18. 9. 2020  22:51      Eugénia        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY9003 - Sexualita, sexuálne poradenstvo a psychoterapia (FPS - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu: MPSY9003
Názov predmetu: Sexualita, sexuálne poradenstvo a psychoterapia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra: pravidelná a aktívna účasť na seminároch.
V závere semestra: test za 100 bodov.
Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Prehľadné vedomosti z oblasti psychologickej sexuológie. Študent by mal mať poznatky ohľadne psychologickej sexuológie ako prieniku medicínskeho odboru sexuológie a psychológie, determinánt sexuálneho správania, ontogenézy ľudskej sexuality, charakteristiky sexuálneho správania väčšinovej populácie (sexuálna „norma“), problematiky sexuálnych minorít, sexuálnej patológie (dysfunkcie, parafílie) a možností poradenských a terapeutických intervencií vo vzťahu k problémovej sexualite. Študent by mal ovládať prístup ku klientovi so sexuálnymi problémami, mal vedieť získať sexuálnu anamnézu, mal by poznať relevantné psychodiagnostické metódy a mal by vedieť poskytnúť bazálne poradenstvo pri riešení problémov týkajúcich sa sexuálneho života.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Determinanty ľudskej sexuality
2. Ontogenéza ľudskej sexuality s poukazom na kritické vývinové obdobia
3. Charakteristiky sexuálneho správania väčšinovej populácie – sexuálna „norma“
4. Problematika sexuálnych minorít
5.-6. Sexuálna patológia – sexuálne dysfunkcie a parafílie
7.-8. Možnosti poradenstva pri problémoch v oblasti sexuálneho života
9.-10. Psychoterapia funkčných sexuálnych porúch
11.-12. Možnosti psychologických intervencií pri sexuálnych úchylkách
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HERETIK, A S. -- HERETÍK, A J. Klinická psychológia. 2. vyd. Nové Zámky: Psychoprof, 2016. 912 s. ISBN 978-80-89322-24-4 (viaz.).
KRATOCHVÍL, S. Manželská terapie. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7367-048-8.
KRATOCHVÍL, S. Sexuální dysfunkce. 3. vyd. Praha: Grada, 2008. 255 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2476-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 88

A
B
CDE
FX
34,1 %40,9 %
15,9 %
4,5 %
4,6 %
0 %
 
Vyučujúci: PhDr. Róbert Máthé, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 11. 11. 2019
Schválil:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: