9. 4. 2020  13:44      Milena        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BSPP60011 - Sociálno-psychologický výcvik II. (FPS - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu: BSPP60011
Názov predmetu: Sociálno-psychologický výcvik II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár3 hod. týždenne / 36 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2
 
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- príprava podkladov na cvičenia, aktivita na hodinách
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent získa teoretické poznatky, ale predovšetkým praktické zručnosti a skúsenosti v psychologickej práci s jednotlivcom a skupinou.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Modely psychologickej práce so skupinou
2. Rozvíjanie sebapoznania
3. Rozvíjanie emocionálnej inteligencie
4. Sebaexplorácia so spätnou väzbou
5. Rozširovanie vedomia na úkor nevedomia
6. Tréningové postupy a techniky
7. Poradenské postupy a techniky
8. Psychoterapeutické postupy a techniky
9. Párová dynamika
10. Skupinová dynamika a jej využívanie v práci so skupinou
11. Hromadné psychologické poradenstvo
12. Simulovanie krízových a náročných situácií
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HERMOCHOVÁ, S. Hry pro dospělé. Praha: Grada, 2004.
KOLAŘÍK, M. Interakční psychologický výcvik. Praha: Grada, 2011.
KRATOCHVÍL, S. Skupinová psychoterapie v praxi. Praha: Galén, 2005.
VIERS, D. Aktivity pro skupinovou psychoterapii. Praha: Portál, 2011.
YALOM, I. -- LESZCZ, M. Teórie a praxe skupinové psychoterapie. Praha: Portál, 2007.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 118

ABCDEFX
99,2 %0 %0 %0 %0 %0,8 %
 
Vyučujúci: PhDr. Dušan Fabián, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 11. 11. 2019
Schválil: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: