22. 9. 2020  8:49      Móric        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY6007 - Sociálno-psychologický výcvik II. (FPS - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu: MPSY6007
Názov predmetu:
Sociálno-psychologický výcvik II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.
 
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- príprava podkladov na cvičenia, aktivita na hodinách (40%)

V závere semestra:
- záverečný test, prezentácia pred kamerou (60%)

Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent získa teoretické poznatky, ale predovšetkým praktické zručnosti a skúsenosti v psychologickej práci s jednotlivcom a skupinou.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Vnímanie seba
2. Komunikačné schopnosti
3. Motivácia, komunikačný kontext
4. Verbálna komunikácia, úrovne, druhy, podmienky
5. Neverbálna komunikácia, statické a dynamické kľúče
6. Chyby v „čítaní“ neverbálnych prejavov
7. Aktívne počúvanie a kladenie otázok, formy a techniky
8. Formy a uplatnenie empatie
9. Asertívne správanie, práva, reakcie
10. Techniky asertívneho správania
11. Emócie v komunikácii, vplyv emócií na komunikačný štýl
12. Emócie a psychosomatika
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOLAŘÍK, M. Interakční psychologický výcvik pro praxi: nové hry pro výcvikové skupiny. Praha: Grada, 2013.
HERMOCHOVÁ, S. Teambuilding. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 116 s. ISBN 80-247-1155-9.
KRATOCHVÍL, S. Skupinová psychoterapie v praxi. 3. vyd. Praha: Galen, 2009. 297 s. ISBN 978-80-7262-347-1.
YALOM, I. -- LESZCZ, M. Teórie a praxe skupinové psychoterapie. Praha: Portál, 2007.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 29

A
BCDEFX
72,4 %24,1 %
0 %
0 %3,5 %
0 %
 
Vyučujúci:
PhDr. Dušan Fabián, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil: prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: