30. 5. 2020  12:38      Ferdinand        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu MPSY1006 - Školská psychológia a školský psychológ (FPS - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu: MPSY1006
Názov predmetu:
Školská psychológia a školský psychológ
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
2
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- interview so žiakom a písomná správa z interview (10 bodov)
- analýza sociálnych vzťahov vo vybranej triede prostredníctvom sociometricko-ratingového dotazníka SO-RA-D a písomná správa z vyšetrenia (20 bodov)
- aplikácia projektívnej metódy na meranie postojov Testu sémantického výberu a písomná správa z vyšetrenia (10 bodov)
- prednáška na vybranú tému pred študentmi/učiteľmi školy (10 bodov)
Podmienkou prihlásenia sa na skúšku je získanie minimálne 30 bodov v priebehu semestra.

V závere semestra:
Písomná skúška (50 bodov)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent disponuje informáciami o moderných trendoch v rozvoji školskej psychológie. Ovláda metódy školskej psychológie a vie ich používať v školskej praxi. Vie riešiť základné etické otázky psychologickej činnosti v škole. Je oboznámený s prácou školského psychológa v materských, základných a stredných školách. Ovláda základné princípy školskej diagnostiky. Pozná možnosti intervencie a intervenčné stratégie v práci školského psychológa.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Poslanie, predmet a metódy školskej psychológie. Historický kontext školskej psychológie u nás a v zahraničí. Školská psychológia v novom miléniu v európskom a medzinárodnom kontexte. Slovenské a medzinárodné profesné združenia v oblasti školskej psychológie. Školsko-psychologické služby v školách a v školských zariadeniach.
2. Školský systém u nás a vo vybraných krajinách EÚ, komparácia, podobnosti, rozdiely.
3. Profesia školskej psychológie – školský psychológ. Rola a funkcia školského psychológa v školskom a poradenskom systéme. Etika v práci školského psychológa a závažné etické otázky psychologickej činnosti v škole. Zakotvenie profesie školského psychológa v školskej legislatíve.
4. Školský psychológ a podpora mentálneho zdravia žiakov a učiteľov v školách. Spolupráca školského psychológa s učiteľmi a s ďalšími pedagogickými a odbornými pracovníkmi školy. Práca školského psychológa s rodinou a rodičmi žiakov.
5. Rola školského psychológa v materských, základných a stredných školách. Diagnostika a intervencia školského psychológa v škole.
6. Poradenstvo, konzultácia a psychoterapia školského psychológa v škole. Prevencia školského psychológa v škole.
7. Školský psychológ a sociálne vzťahy v triede.
8. Školský psychológ a rozvoj osobnosti žiakov.
9. Školský psychológ a problémy žiakov v učení (žiaci učiaci sa pod svoje možnosti, neprospievajúci žiaci, talentovaní a nadaní žiaci, žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia, mentálne retardovaní žiaci).
10. Školský psychológ a problémy žiakov v správaní. Školský psychológ a kultúrne odlišné deti
11. Profesijný vývin žiakov v činnosti školského psychológa
12. Rola školského psychológa vo výskume. Realizácia kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu v školskom prostredí
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FARRELL, P. Training of school psychologists: International perspectives. In: Školský psychológ pre 21.storočie. Zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava: Fakulta psychológie PEVŠ, 2012.
GAJDOŠOVÁ, E. -- HERÉNYIOVÁ, G. Rozvíjení emoční inteligence žákú. Prevence, šikanovaní, intolerance a násilí mezi dospívajícimi. 1.vyd. Praha: Portál, 2006.
GAJDOŠOVÁ, E. -- HERÉNYIOVÁ, G. -- VALIHOROVÁ, G. Školská psychológia. Bratislava: Stimul, 2010.

Odporúčaná:
Gajdošová, E. (2015). Školská psychológia a školský psychológ pre 21. storočie. 1. vyd. Žilina: Eurokódex.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 135

AB
C
D
E
FX
45,2 %
28,9 %20,7 %
4,4 %
0,8 %
0 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 11. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: