10. 4. 2020  20:20      Igor        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY8005 - Špecifické poruchy učenia a ich prevencia (FPS - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu: MPSY8005
Názov predmetu: Špecifické poruchy učenia a ich prevencia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4
 
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet je ukončený skúškou. Študent bude hodnotený priebežným testom (30 bodov), seminárnou prácou (20 bodov) a záverečným testom (30 bodov), doplneným o ústnu skúšku (20 bodov).
Získané body z priebežného hodnotenia sa spočítajú do záverečného hodnotenia predmetu v týchto stupňoch:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet nadväzuje na poznatkovú bázu z vývinovej psychológie a školskej psychológie. Absolvovaním predmetu študent získava poznatky o špecifických poruchách učenia, ako ich vymedzuje DSM-5: o príčinách, symptomatológii a špecifikáciách. Študent získa základné kompetencie v oblasti diagnostiky, terapie (metód a stratégií učenia) a prevencie s dôrazom na predškolský vek.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Učenie a ťažkosti v učení: príčiny a následky
2. Etiológia, klasifikácia ŠPU a komorbidita
3. Čítanie a dyslexia
4. Psychodiagnostika detí so ŠPU
5. Diagnostika dyslexie
6. Terapeutické prístupy a techniky pri dyslexii
7. Diagnostika dysortografie
8. Terapeutické prístupy a techniky pri dysortografii
9. Diagnostika dyskalkúlie
10. Terapeutické prístupy a techniky pri dyskalkúlii
11. Raná intervencia a prevencia ŠPU
12. Tréning jazykových schopností v predškolskom veku
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIKULAJOVÁ, M. -- VÁRYOVÁ, B. -- VENCELOVÁ, L. -- CARAVOLAS, M. -- ŠKRABÁKOVÁ, G. Čítanie, písanie a dyslexia s testami a normami. Bratislava: MABAG, 2012. 294 s. ISBN 978-80-89113-94-1.
MIKULAJOVÁ, M. -- TOKÁROVÁ, O. Vplyv tréningu fonematického uvedomovania v predškolskom veku na osvojovanie čítania a písania . Brno: Institut vzdělávání Sokrates, 2018.
BALÁŽOVÁ-ANTALÍKOVÁ, J. Kognitívne prediktory dyskalkúlie v predškolskom veku. Brno: Institut vzdělávání Sokrates, 2018.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 27

ABCDEFX
29,6 %18,5 %25,9 %22,2 %3,8 %0 %
 
Vyučujúci: prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 11. 11. 2019
Schválil: prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: