18. 9. 2020  21:06      Eugénia        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY7007 - Záťažové situácie (FPS - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
MPSY7007
Názov predmetu: Záťažové situácie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- 40% seminárna práca (písomné spracovanie a ústna prezentácia)
- 60% písomná skúška

Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študenti získajú teoretický vhľad do problematiky záťažových situácií ako aj do praxe zvládania.
 
Stručná osnova predmetu:
1. História skúmania záťažových situácií
2. Vymedzenie pojmov záťažových situácií a ich charakteristika
3. Dôsledky záťažových situácií
4. Zvládanie (coping) záťažových situácií
5. Prístupy k zvládaniu záťaže a osobnosti
6. Posilňovanie zdrojov zvládania a zvyšovanie psychologickej odolnosti
7. Programy na zvládanie záťažových situácií
8. Záťažové situácie a vplyv na zdravie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BRATSKÁ, M. Vieme riešiť záťažové situácie? . Bratislava: SPN, 1992.
BRATSKÁ, M. Zisky a straty v záťažových situáciách alebo príprava na život. Bratislava: Práca, 2001.
VÝROST, J. -- KOMÁRKOVÁ, R. -- SLAMĚNÍK, I. Aplikovaná Sociální Psychologie III - Sociálně psychologický výcvik. Praha: Grada, 2001.
KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia, 2005.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 24

A
BCD
E
FX
100,0 %0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci:
PhDr. Beáta Dvorská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil: prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: