18. 9. 2020  23:00      Eugénia        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu MPSY7009 - Aplikácia poznatkov behaviorálnych vied v praxi (FPS - ZS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
MPSY7009
Názov predmetu:
Aplikácia poznatkov behaviorálnych vied v praxi
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
1
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- Účasť na seminároch minimálne 90%
- Vypracovanie experimentálneho projektu v tíme 3-4 študentov po dohode s prednášajúcim, ktorý bude obsahovať aplikáciu poznatkov z behaviorálnych vied v praxi. Projekt bude obsahovať definíciu riešeného problému, formuláciu výskumných hypotéz v súlade s teoretickými poznatkami, alebo výsledkami iných štúdií, administráciu experimentu, spracovanie záverov formou stručného reportu na potvrdenie alebo negovanie hypotéz. Výskumný projekt vo výstupe nepresiahne 3 strany formátu A4.
Predmet je ukončený na základe aktívnej účasti na seminároch a vypracovania výskumného projektu (100 bodov).
 
Výsledky vzdelávania:
V rámci vyučovaného predmetu majú študenti získať vedomosti a spôsob ich uplatnenia z oblasti behaviorálnych vied v praxi. Budú vedieť o teoretických a praktických aspektoch behaviorálnej ekonómie a to ako tieto zistenia ovplyvňujú organizačné správanie, zákaznícku skúsenosť a rozhodovanie, marketingové a predajné stratégie firiem. Učebný predmet rozvíja vedomosti študentov o prepojení a dopadoch základných psychologických a ekonomických konceptov ako sú averzia k strate, nadmerná sebadôvera, sociálne preferencie, prokrastinácia, princípy racionálnej voľby či obmedzenej racionality. Ďalej budú vedieť pracovať so základnými skresleniami ako status quo skreslenie, ukotvenie, skreslenie dostupnosť. Oboznámia sa s prospektovou teóriou a ďalšími závermi aktuálnych záverov behaviorálnej ekonómie. Realizáciou experimentov získajú vhľad do širokej škály možností aplikácie poznatkov naprieč rôznymi priemyselnými odvetviami.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na štúdium spôsobov, ako ekonomické a psychologické faktory spoločné ovplyvňujú správanie a rozhodovanie. Hlavné zameranie je kladené na rolu psychologických konceptov v ekonomike. Skĺbi akumulovaný prehľad kognitívnych schopností, sociálnych interakcií, morálnej motivácie a emočnej reakcie na ľudské správanie a ekonomické výsledky. Tieto predpoklady sú motivované empirickými zisteniami v psychológii, sociológii a príbuzných disciplínach.
1. Úvod do behaviorálnej ekonómie, jej hodnota a aplikácia
2. Základné princípy psychologických behaviorálnych a ekonomických vied
3. Algoritmus a heuristiky
4. Individuálne rozhodovacie psychologické procesy
5. Sociálne rozhodovacie psychologické procesy
6. Mechanizmy ovplyvňujúce skreslenia: šum v procese spracovávania informácií (deformácie pri procese ukladania do a načítania z pamäti), obmedzená kapacita mozgu pri spracovávaní informácií, emočná a morálna motivácia, sociálne vplyvy
7. Skreslenia (biases) – Konfirmačné skreslenie, Základná atribučná chyba, Kotvenie, Heuristika dostupnosti, nadmerná sebadôvera, reprezentatívnosť, veľkosť vzorky atd.
8. Nudging – poštuchnutia ako nástroj zmeny správania
9. Behavioural výskumné metódy – experimenty
10. Budúcnosť behaviorálnej ekonómie. Výzvy a príležitosti v aplikácii do praxe.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci: prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Ján Uriga, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: