19. 9. 2020  0:50      Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY8008 - Environmentálna psychológia (FPS - ZS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
MPSY8008
Názov predmetu:
Environmentálna psychológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester
 
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
Participácia (20%): interaktívna práca na seminároch, zapájanie sa do cvičení, diskusií, formulovanie otázok k téme. Vypracovanie piatich protokolov zo stretnutí.
Behaviorálna intervencia (30%): realizácia environmentálnej stratégie s cieľom zmeny, ktorá môže prispieť k zlepšeniu životného štýlu a kvality mikro/mezo/makrorámca prostredia. Vypracovanie záverečnej správy o procese, výsledkoch a efekte metódy.
Mini-projekty (30%): spracovanie troch mini-projektov formou pilotnej sondy, vrátane vlastnej environmentálnej autobiografie.
Akademická esej (20%): písomná odborná esej, spracovaná podľa stanovených kritérií.

Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky o správaní osoby a jej vzťahu k životnému prostrediu v teoretickom a metodologickom kontexte; a tiež z hľadiska environmentálnej etiky, postojov, hodnôt a osobnej zodpovednosti voči spoločnému domovu. Jednotlivé témy kurzu približujú problematiku environmentálnej percepcie a kognície, bývania, osobného priestoru a súkromia, špecifických typov životných prostredí ai. Absolvent kurzu si osvojí kompetencie, potrebné pre analýzu, syntézu a kritickú evaluáciu teoretických poznatkov, výskumných zistení a environmentálnych stratégií vzhľadom na životné prostredie. Dokáže reflektovať vplyv prostredia na osobný i komunitný priestor, zaujať stanovisko k naliehavým otázkam ekológie sveta i človeka a projektovať výskumné stratégie k týmto témam.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Teoretické východiská environmentálnej psychológie. Predmet a definícia environmentálnej psychológie. Vplyv humánnej geografie, behaviorálnej geografie a architektúry.
2.Environmentálna psychológia a tradícia geštalt-psychológie, sociálnej psychológie a ekologickej psychológie.
3.Hodnoty a postoje vo vzťahu k životnému prostrediu. Environmentálne postoje a pocit bezpečia. Environmentálna etika – ekologická etika – ekológia človeka.
4.Transakcia človek a prostredie. Environmentálne dispozičné štruktúry osobnosti.
5.Environmentálna percepcia. Percepčná a kognitívna schematizácia prostredia. Kognitívne mapy.
6.Osobný priestor a súkromie. Štruktúra a typy organizácie osobného priestoru. Osobný priestor v digitálnom veku. Byt – dom – domov.
7.Koncept miesta. Fenomenológia miesta. Identita s miestom. Väzba na miesto. Závislosť na mieste.
8.Teritorialita. Susedstvo. Komunita. Psychológia domova.
9.Environmentálny stres. Modely environmentálneho stresu. Faktory ovplyvňujúce reakciu na stres. Environmentálne stresory a riziká.
10.Architektonické, urbanistické a rurálne prvky životného prostredia. Špecifické typy prostredia: rezidenčné, pracovné, vzdelávacie, rekreačné, komunitné, mestské, vidiecke.
11.Projektovanie a evaluácia životného prostredia. Vplyv technologických inovácií a environmentálny dizajn.
12.Rozvoj, trendy a budúce smerovanie environmentálnej psychológie. Zodpovednosť za spoločný domov. Integrálna ekológia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BAŃKA , A. Społeczna psychologia środowiska. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar, 2002.
SLAMĚNÍK, I. -- VÝROST, J. Aplikovaná sociální psychologie I. Kapitola: Environmentálna psychológia (E. Naništová, s.181-225). Praha: Portál, 1998.
NANIŠTOVÁ, E. Miesta návratu. Trnava: Tyrnaviensis, 2009.
NANIŠTOVÁ, E. Domov ako priestor bytia. Trnava: TUT, 2008.
GIFFORD, R. Environmental Psychology: Principles and Practice. Colville, WA: Optimal Books, 2014.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 15

A
B
C
DE
FX
53,3 %
26,7 %
20,0 %
0 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil:
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: