22. 9. 2020  9:33      Móric        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MPSY2009 - Psychológia manažmentu ľudských zdrojov (FPS - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu: MPSY2009
Názov predmetu:
Psychológia manažmentu ľudských zdrojov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
4.
 
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet je ukončený skúškou. Študent bude priebežne hodnotený seminárnou prácou v podobe projektu a diskusiou na cvičení (spolu 60 bodov). Záverečné hodnotenie prebehne vo forme písomnej skúšky (40 bodov).
Získané body z priebežného hodnotenia sa spočítajú do záverečného hodnotenia predmetu v týchto stupňoch:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi so základnými pojmami moderného manažmentu ľudských zdrojov a psychologickými výskumami v tejto oblasti. Študenti budú vedieť spracovať projekt na vybranú tému manažmentu ľudských zdrojov podľa syláb predmetu.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Rozvoj angažovanosti pracovníkov
2. Etické riadenie ľudských zdrojov
3. Individuálne prístupy pozitívnej psychológie v práci
4. Organizačné prístupy pozitívnej psychológie v práci
5. Medzinárodné prístupy pozitívnej psychológie v práci
6. Psychodiagnostika vo výberových konaniach
7. Personálny controlling a reporting
8. Manažment výkonnosti
9. Talent manažment
10. Kompetencie personalistov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STEGER, M F. -- DELLE FAVE, A. -- OADES, L G. The Wiley Blackwell Handbook of The Psychology of Positivity and Strenghs-Based Approaches at Work. Hoboken: Wiley, 2017.
PULAKOS, E D. -- GOLDSTEIN, H W. -- PASSMORE, J. The Wiley Blackwell Handbook of The Psychology of Recruitment, Selection and Employee Retention. Hoboken: Wiley, 2017.
ČOPÍKOVÁ, A. -- HORVÁTHOVÁ, P. -- BLÁHA, J. Řízení lidských zdrojů: Nové trendy. Praha: MP, 2016.
TAYLOR, S. -- ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: Moderní pojetí a postupy. Praha: Grada, 2015.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 32

A
BCDE
FX
50,0 %3,1 %0 %
3,1 %
43,8 %
0 %
 
Vyučujúci:
PhDr. Mojmír Kališ, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
11. 11. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 11. 11. 2019.

Typ výstupu: