9. 4. 2020  22:49      Milena        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BSPP90204 - Biodromálna psychológia (FPS - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu: BSPP90204
Názov predmetu: Biodromálna psychológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2
 
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Seminárna práca: Analýza longitudinálnej výskumnej štúdie (70 bodov)
Prezentácia seminárnej práce (20 bodov)
Aktívna účasť na seminároch (10 bodov)
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa poznatky o histórii, súčasnom stave a aktuálnych trendoch v biodromálnej psychológii. Nadobudne poznatky o súčasných metodologických otázkach výskumu v biodromálnej psychológii a možnostiach ich riešenia. Dokáže projektovať a realizovať výskum v biodromálnej psychológii. Bude pripravený aplikovať poznatky a princípy celoživotného vývinu pri poradenskej intervencii v rôznych situáciách a obdobiach vývinu.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Vymedzenie biodromálnej psychológie
2. História biodromálnej psychológie
3. Metodológia výskumu v biodromálnej psychológii
4. Typy výskumných štúdií v biodromálnej psychológii
5. Princíp vývoja a klasické teórie vývinu
6. Moderné teórie celoživotného vývinu
7. Základné línie výkladu celoživotného vývinu psychických javov
8. Kritériá periodizácie vývinu a ich uplatnenie v biodromálnej psychológii
9. Základné vývinové obdobia v biodromálnem kontexte.
10. Pamäťové procesy, systémy a stratégie v biodromálnom vývine
11. Inteligencia a tvorivosť v biodromálnom vývine
12. Aplikácia poznatkov o celoživotnom vývine
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Baltes, P. B., Staudinger, U. M., Lindenberger, U. (1999). Lifespan psychology: Theory and application to intellectual functioning. Annual Review of Psychology, 50, 471 – 507. (dostupné v databáze ProQuest)
Hennelová, K. (2014). Biodromal psychology. Nitra: ForPress.
Millová, K. (2012). Psychologie celoživotního vývoje. Uvedení do moderních teorií. Brno: Host.
Papalia, D. E., Sterns, H. L., Feldman, R. D., Camp, C. J. (2002). Adult Development and Aging. New York: McGraw-Hill.
Vágnerová, M. (2007). Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. Praha: Karolinum.
Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie. Dětství a dospívání. Praha: Karolinum.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

ABCDEFX
83,3 %0 %0 %0 %16,7 %0 %
 
Vyučujúci: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (zodpovedný za predmet)
PhDr. Katarína Hennelová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 6. 11. 2019
Schválil: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 06. 11. 2019.

Typ výstupu: