9. 4. 2020  21:47      Milena        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu BSPP90116 - Koncepcia práce školského psychológa v kontexte EÚ (FPS - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu: BSPP90116
Názov predmetu: Koncepcia práce školského psychológa v kontexte EÚ
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4
 
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet je ukončený ústnou skúškou
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent doktorandského štúdia disponuje teoretickými aj praktickými poznatkami týkajúcimi sa novej koncepcie práce školského psychológa, o jeho preventívnej, diagnostickej a intervenčnej práci v školách a v školských zariadeniach v oblasti individuálnej, skupinovej aj komunitnej.
Disponuje tiež špecifickými poznatkami o psychologickej práci s rodinou a rodičmi žiakov, s učiteľmi a inými pedagogickými a odbornými pracovníkmi škôl, ako aj so špecifickými skupinami detí (rómske deti, deti utečencov, nadané a talentované deti, deti s poruchami správania a učenia a i.). Má poznatky a zručnosti o tom ako vytvárať a spolupracovať v multidisciplinárnom tíme v škole.
 
Stručná osnova predmetu:
Školský systém u nás a vo vybraných krajinách EÚ, komparácia, podobnosti, rozdiely.
Profesia školskej psychológie – školský psychológ
Rola a funkcia školského psychológa v školskom a poradenskom systéme
Etika v práci školského psychológa a závažné etické otázky psychologickej činnosti v škole
Zakotvenie profesie školského psychológa v školskej legislatíve
Rola školského psychológa v materských, základných a stredných školách
Diagnostika školského psychológa v škole
Intervencia školského psychológa v škole
Poradenstvo a konzultácia školského psychológa v škole
Psychoterapia školského psychológa v škole
Prevencia školského psychológa v škole
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
GAJDOŠOVÁ, E.- HERÉNYIOVÁ,G.-VALIHOROVÁ,M. 2010. Školská psychológia Bratislava: Stimul. ISBN 978-80-89236-81-7
Gajdošová, E., Hubinská, L., Jakubková, V. 2011. Intervencie pracovníkov pomáhajúcich profesií pri riešení problémov a porúch detí v správaní. Bratislava: Profkreatis. ISBN 978-80-8127-014-7
GAJDOŠOVA,E.2014. School psychology and school psychologists for 21st century. Bratislava: Walters Kluewer. ISBN 978-80-7478-4563-4
GAJDOŠOVÁ,E.2014.Program PROTEENS – career guidance and counselling at schools. Bratislava: Walters Kluwer. ISBN 978-80-89731-05-3
Jimerson, S. a kol. 2012. Handbook of School Violence and School Safety. New York, London: Routledge, ISBN 555-568

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
 
Vyučujúci: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 24. 7. 2019
Schválil: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 24. 07. 2019.

Typ výstupu: