9. 4. 2020  22:13      Milena        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu BSPP90009 - Metodológia (FPS - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu: BSPP90009
Názov predmetu: Metodológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3
 
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomná skúška (100%)

Jednotlivé stupne hodnotenia predmetu sa priznávajú takto:
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Kurz Metodológia je navrhnutý tak, aby študentov oboznámil s dôležitými oblasťami, ktoré sú základom kvantitatívneho výskumu. Študenti sa naučia realizovať celý výskumný proces, počnúc identifikáciou výskumného problému a končiac dizertačnou prácou alebo výskumnou správou. Témami kurzu sú: teoreticko-empirický úvod vedúci k jasnému formulovaniu výskumných predpokladov, precízna operacionalizácia a opis indikátorov, formulácia výskumných otázok a hypotéz v empirickom jazyku, prezentácia výskumných zistení a psychologická interpretácia výsledkov. Kurz sa tiež venuje zručnostiam potrebným pre čítanie, porozumenie a kritické hodnotenie výskumných štúdií. Pozornosť sa sústredí na detekciu fabrikácie a falzifikácie dát.
 
Stručná osnova predmetu:
Projektovanie výskumu dizertačnej práce
Voľba vhodného dizajnu výskumu: korelačný, komparačný, experimentálny plán
Voľba vhodného dizajnu výskumu: observačné štúdie – dizajn prípad – kontrola, kohortové štúdie
Metódy výberu participantov
Metódy zberu dát
Operacionalizácia premenných, formulácia výskumných otázok a hypotéz v empirickom jazyku
Obhajoba projektu dizertačnej práce
Zber dát a príprava dátového súboru
Prezentácia výsledkov psychologického výskumu
Štatistická vs. vecná významnosť
Psychologická interpretácia dát
Obhajoba dizertačnej práce
Súčasné otázky v metodológii psychologického výskumu: reprodukovateľnosť vedeckých výsledkov a replikačná kríza
Súčasné otázky v metodológii psychologického výskumu: detekcia fabrikácie a falzifikácie dát
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RITOMSKÝ, A. Metodológia projektovania psychologického výskumu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016.
RITOMSKÝ, A. Metodologické a metodické otázky kvantitatívneho výskumu. Bratislava: Iris, 2015.
GOODWIN, J. Research in Psychology. NY: John Wiley & Sons, Inc., 2002.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

ABCDEFX
85,7 %14,3 %0 %0 %0 %0 %
 
Vyučujúci: PhDr. Veronika Boleková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 24. 7. 2019
Schválil: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 24. 07. 2019.

Typ výstupu: