9. 4. 2020  22:31      Milena        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BSPP90112 - Poruchy psychického vývinu (FPS - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu: BSPP90112
Názov predmetu: Poruchy psychického vývinu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester doktorandského štúdia v dennej forme aj v externej forme.
 
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Samostatné štúdium odporúčanej zahraničnej a domácej literatúry, aktívna participácia na prednáškach, ústna skúška formou diskusie k tematickým okruhom.
 
Výsledky vzdelávania:
Poslaním kurzu je, aby doktorand získal dobrú orientáciu v problematike porúch psychického vývinu, ako je koncipovaná v DSM-5 (Neurodevelopmental disorders). Nadväzuje sa na pregraduálny kurz Poruchy psychického vývinu (MPSY1008) štúdiom tematických okruhov ako sú: koncept vývinu v kognitívnej psychológii a psychopatológii, vzťah genetika - environment pri poruchách psychického vývinu, metodologické prístupy k štúdiu porúch psychického vývinu.
 
Stručná osnova predmetu:
Témy:
- Súčasná klasifikácia porúch psychického vývinu
- Metodológia výskumu: longitudinálny dizajn, intervenčné štúdie
- Genetika, epigenetika a prostredie - činitele vývinu
- Etiopatogenéza porúch psychického vývinu
- Vzťah psychický vývin - intelekt
- Raná intervencia pri poruchách psychického vývinu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIKULAJOVÁ, M. Utváranie ranej gramotnosti v norme a patológii. Brno: Institut vzdělávání Sokrates, 2018.
SROUFE, A. The Concept of Development in Developmental Psychopathology.  [online]. 2009. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2780349/.
BISHOP, D. Developmental cognitive genetics: How psychology can inform genetics and vice versa.  [online]. 2015. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2409179/.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (zodpovedný za predmet)
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 24. 7. 2019
Schválil: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 24. 07. 2019.

Typ výstupu: