31. 3. 2020  11:04      Benjamín        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BSPP90114 - Smery a teórie sociálnej psychológie (FPS - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu: BSPP90114
Názov predmetu: Smery a teórie sociálnej psychológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné hodnotenie: aktívna účasť, seminárna práca

záverečné hodnotenie: ústna skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Vyzbrojiť študentov na 3. stupni štúdia poznaním stavu teoretického poznania sociálnej psychológie, prostredníctvom analýzy teórií a smerov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Všeobecná charakteristika stavu teoretického poznania sociálnej psychológie
2. Komparácia vnímania súčasnej a tradičnej sociálnej psychológie
3. Čo vyjadruje označenie súčasná sociálna psychológia?
4. Aký je rozdiel medzi súčasnou a tradičnou sociálnou psychológiou?
5. Kde sú hranice súčasnej sociálnej psychológie?
6. Akú pozíciu má vzťah sociálnej psychológie k teórii?
7. Základné psychologické smery: Neobehaviorizmus, Kognitivizmus, Psychoanalýza, Interakcionizmus
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOLLÁRIK, T. Sociálna psychológia. Bratislava: UK, 2004.
HEWSTONE, M. -- STROEBE, W. Sociální psychologie. Praha: Praha : Portál, 2006. 769 s. ISBN 80-7367-092-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci: PhDr. Beáta Dvorská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 10. 9. 2019
Schválil: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 10. 09. 2019.

Typ výstupu: