9. 4. 2020  21:09      Milena        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BSPP90203 - Sociálno-patologické javy (FPS - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu: BSPP90203
Názov predmetu: Sociálno-patologické javy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: doktorandský/2. semester
 
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra:
- navrhnutie, vypracovanie preventívneho/intervenčného programu/aktivity a jeho realizácia v konkrétnych podmienkach školy/poradne/zdravotníckeho zariadenia a vyhodnotenie (70 bodov)
- odovzdanie vypracovaného preventívneho programu v písomnej podobe a prezentácia v PowerPointe (v rozsahu 45 min.) a vedenie podnetnej diskusie na danú tému (20 bodov)
- aktívna účasť na seminároch (10 bodov)

Stupeň zvládnutia predpísaných vedomostí (kvality osvojenia si vedomostí v rámci predmetu) sa hodnotí známkou podľa klasifikačnej stupnice počtom bodov od 0 po 100. Celkové bodové hodnotenie študenta tvorí počet bodov pridelených študentovi na aktívnych formách výučby za vypracovanie seminárnej práce, jej prezentáciu a aktivitu.
Získané body z priebežného hodnotenia za seminárnu prácu a aktívnu účasť na prednáškach a seminároch tvorí celkové hodnotenie. Jednotlivé stupne kvalifikačnej stupnice kreditového systému sa priznávajú na základe tohto bodového hodnotenia, ktorý odráža stupeň úspešnosti absolvovania predmetu takto:

A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si rozšíri teoretické východiská problematiky sociálno-patologických javov (sociálna patológia, agresivita, agresia, hostilita, násilie, týranie, zneužívanie a zanedbávanie, chudoba, hmotná núdza, predsudky, rasizmus, xenofóbia). Disponuje informáciami o koncepte protektívnych a rizikových faktorov problémového správania. Má prehľad o koncepciách prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže u nás aj v zahraničí. Má vedomosti o oblastiach najčastejšieho rizikového správania, pozná endogénne a exogénne činitele ovplyvňujúce ich vznik. Dokáže navrhnúť formy a stratégie prevencie nežiaduceho správania, má rozvinuté zručnosti ich realizácie a vyhodnotenia priamo v praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Teoretické východiská problematiky sociálno-patologických javov (sociálna patológia, agresivita, agresia, hostilita, násilie, týranie, zneužívanie a zanedbávanie, chudoba, hmotná núdza, predsudky, rasizmus, xenofóbia) + prevencia , intervencia
2. Možné determinanty podporujúce vznik rizikového správania a sociálno-patologických javov: osobnosť, dedičnosť, rodina, škola, rovesnícka skupina a široká verejnosť
3. Koncept protektívnych a rizikových faktorov problémového správania. Prevenčné spektrum (primárna, sekundárna, terciárna/univerzálna, selektívna, indikovaná prevencia).
4. Koncepcia prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže na Slovensku aj v zahraničí, možnosti prevencie, diagnostiky a intervencie na elimináciu sociálno-patologických javov na školách a v školských zariadeniach.
5. Problematika násilia a šikanovania na školách, ich prevencia , intervencia
6. Záškoláctvo, klamanie, úteky, túlanie, krádeže, ich prevencia , intervencia
7. Kriminalita, delikvencie, vandalizmu a iné formy násilného správania, ohrozenie mravnosti a ohrozovanie mravnej výchovy mládeže + prevencia , intervencia
8. Xenofóbia, rasizmus, intolerancia a antisemitizmus ako oblasť rizikového správania, ich prevencia , intervencia
9. Užívanie návykových látok (alkohol, cigarety, marihuana, tvrdé drogy, anaboliká, medikamenty a iné) ako oblasť rizikového správania, ich prevencia , intervencia
10. Netolizmus a patologické hráčstvo (gambling) ako oblasť rizikového správania. Divácke násilie ako oblasť rizikového správania, ich prevencia , intervencia
11. Sekty a sociálno patologické náboženské hnutia ako oblasť rizikového správania
12. Poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie a samovražedné konanie ako oblasti rizikového správania, ich prevencia , intervencia
13. Vytvorenie návrhu preventívneho/intervečného programu pre konkrétnu skupinu žiakov, jeho realizácia a vyhodnotenie v záverečnej správe
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Ondrejkovič, P. et al. (2001). Sociálna patológia. Bratislava: Veda. Matoušek, O., Matoušková, A.(2011). Mládež a delikvence. Praha: Portál. (zabezpečí vyučujúci) Vágnerová, M. (2014). Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. Roľková, H. (2017). Sociálnopatologické javy.Plzeň:Vydavateľstvo Aleš Čeněk. Prohuman- Vedecko-odborný recenzovaný internetový časopis - sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika, ošetrovateľstvo. http://www.prohuman.sk/socialna-praca/socialna-patologia-a-patologia-rodiny Informačno-vzdelávací bulletin- Sociálna prevencia. http://www.nocka.sk/socialna-prevencia/bulletin.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
 
Vyučujúci: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (zodpovedný za predmet)
PhDr. Henrieta Roľková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 24. 7. 2019
Schválil: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 24. 07. 2019.

Typ výstupu: