9. 4. 2020  12:34      Milena        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu BSPP90206 - Súčasná organizačná a pracovná psychológia (FPS - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu: BSPP90206
Názov predmetu: Súčasná organizačná a pracovná psychológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na prednáške s diskusiou 10 b.
Prezentácia aktuálneho článku/ výskumnej štúdie/ prípadovej štúdie a pod. z oblasti psychológie práce a organizácie s odbornou diskusiou. 90 b.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad o aktuálnych trendoch a metódach využívaných v oblasti pracovnej a organizačnej psychológie. Absolvovanie kurzu sprostredkuje komplexnejšie porozumenie tejto oblasti. Podporí kompetenciu pôsobiť ako odborník v rôznych zodpovedajúcich aplikačných oblastiach pracovnej a organizačnej psychológie.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Súčasné trendy pracovnej a organizačnej psychológie doma a vo svete.
2. Vybrané súčasné aspekty a charakteristiky práce.
3. Špecifické oblasti aplikácie pracovnej a organizačnej psychológie a možnosti uplatnenia sa.
4. Vybrané súčasné metódy pracovnej a organizačnej psychológie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠTIKAR, J. -- RYMEŠ, M. -- RIEGEL, K. -- HOSKOVEC, J. Psychologie ve světě práce. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 461 s. ISBN 80-246-0448-5 (brož.).
VACULÍK, M. Assessment centrum: psychologie ve výběru a rozvoji lidí. Brno: NC Publishing, 2010.
WEINER, I B. -- GREENE, R L. Handbook of personality assessment. 2. vyd. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2017. 750 s. ISBN 978-1-119-25888-9.
Sage encyklopedia of industrial and organizational psychology. 2. vyd. Thousand Oaks, California: Sage, 2017. 4 s. ISBN 978-1-4833-8689-8.
ARMSTRONG, M. A Handbook of Human Resource Management Practice. 8-th Edition. London : Kogan Page Ltd., 2010.
ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů : Nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada Publishing, 2007. 800 s. ISBN 978-80-247-1407-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
 
Vyučujúci: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Denisa Newman, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 24. 7. 2019
Schválil: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 24. 07. 2019.

Typ výstupu: