9. 4. 2020  21:37      Milena        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BSPP90007 - Súčasné medzinárodné trendy v školskej psychológii (FPS - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu: BSPP90007
Názov predmetu: Súčasné medzinárodné trendy v školskej psychológii
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1
 
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent doktorandského štúdia disponuje teoretickými aj praktickými poznatkami týkajúcimi sa súčasných medzinárodných trendov v školskej psychológii, o poslaní tejto psychologickej disciplíny, o jej predmete a metódach, o spolupráci s inými psychologickými disciplínami, o výzvach, ktoré v novom miléniu stoja pred školami a pedagogickými aj odbornými zamestnancami škôl a o možnostiach využitia poznatkov v profesii školského psychológa. Disponuje tiež špecifickými poznatkami o prevencii, diagnostike a intervencii mentálneho zdravia a osobnostného vývinu žiakov, chápe rodinu a školu ako systémy, pozná faktory rodiny a školy a ich vplyv na osobnostný rozvoj a mentálne zdravie detí, a má poznatky a zručnosti ako spolupracovať s inými odborníkmi v škole a vytvárať multidisciplinárne tímy. Pozná najnovšie medzinárodné stratégie a programy školskej psycholňogie a dokáže ich implementovať do školského a edukačného systému.
 
Stručná osnova predmetu:
Školský systém u nás a vo vybraných krajinách EÚ, komparácia, podobnosti, rozdiely.
Profesia školskej psychológie – školský psychológ
Rola a funkcia školského psychológa v školskom a poradenskom systéme
Etika v práci školského psychológa a závažné etické otázky psychologickej činnosti v škole
Zakotvenie profesie školského psychológa v školskej legislatíve
Školský psychológ a podpora mentálneho zdravia žiakov a učiteľov v školách
Spolupráca školského psychológa v učiteľmi a s ďalšími pedagogickými a odbornými pracovníkmi školy
Práca školského psychológa s rodinou a rodičmi žiakov
Rola školského psychológa v materských, základných a stredných školách
Diagnostika školského psychológa v škole
Intervencia školského psychológa v škole
Poradenstvo a konzultácia školského psychológa v škole
Psychoterapia školského psychológa v škole
Prevencia školského psychológa v škole
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GAJDOŠOVÁ, E. New challenges for school psychologists in the Slovak Republic. Psychology research. 2017. s. 620--626. ISBN 2159-5542 ; 2159-5550 (online).
GAJDOŠOVÁ, E. Nové výzvy a nové úlohy školských psychológov v kontexte európskej a slovenskej politiky zdravia = New challenges and new tasks of school psychologists in context with European and Slovak health policy. Školský psychológ = Školní psycholog [elektronický zdroj] : časopis Asociácie školskej psychológie SR a ČR. 2017. s. 108--113. ISSN 1212-0529.
GAJDOŠOVÁ, E. Školský psychológ pre 21. storočie. In Školský psychológ pre 21. storočie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: Polymedia, 2012, s. 112--116. ISBN 978-80-89453-03-0.
GAJDOŠOVÁ, E. Úvodné slovo. In Školský psychológ pre 21. storočie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Nitra: Polymedia, 2012, s. 6--7. ISBN 978-80-89453-03-0.
GAJDOŠOVÁ, E. Politika zdravia v EÚ a v SR v kontexte podpory duševného zdravia žiakov prostredníctvom služieb školských psychológov. Pedagogická revue. 2016. s. 25--42. ISSN 1335-1982.
GAJDOŠOVÁ, E. -- HERÉNYIOVÁ, G. Rozvíjení emoční inteligence žákú. Prevence, šikanovaní, intolerance a násilí mezi dospívajícimi. 1.vyd. Praha: Portál, 2006.
GAJDOŠOVÁ, E. Rozvoj tolerancie v školách : príručka pre pedagogických a odborných pracovníkov. Bratislava: Stimul, 2010. 126 s. ISBN 978-80-89236-88-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
3.stupeň, 1.ročník
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 8

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
 
Vyučujúci: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 24. 7. 2019
Schválil: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 24. 07. 2019.

Typ výstupu: