9. 4. 2020  22:03      Milena        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BSPP90008 - Súčasné trendy v edukačnej psychológii (FPS - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta psychológie
Kód predmetu: BSPP90008
Názov predmetu: Súčasné trendy v edukačnej psychológii
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.
 
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet je ukončený ústnou skúškou
A = 94 – 100 bodov = 1
B = 86 – 93 bodov = 1,5
C = 76 – 85 bodov = 2
D = 66 – 75 bodov = 2,5
E = 56 – 65 bodov = 3
FX = 0 – 55 bodov = 4

 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent doktorandského štúdia disponuje teoretickými aj praktickými poznatkami týkajúcimi sa súčasných medzinárodných trendov v školskej psychológii, o poslaní tejto psychologickej disciplíny, o jej predmete a metódach, o spolupráci s inými psychologickými disciplínami, o výzvach, ktoré v novom miléniu stoja pred školami a pedagogickými aj odbornými zamestnancami škôl a o možnostiach využitia poznatkov v profesii školského psychológa. Disponuje tiež špecifickými poznatkami o prevencii, diagnostike a intervencii mentálneho zdravia a osobnostného vývinu žiakov, chápe rodinu a školu ako systémy, pozná faktory rodiny a školy a ich vpl
yv na osobnostný rozvoj a mentálne zdravie detí, a má poznatky a zručnosti ako spolupracovať s inými odborníkmi v škole a vytvárať multidisciplinárne tímy. Pozná najnovšie medzinárodné stratégie a programy školskej psycholňogie a dokáže ich implementovať do školského a edukačného systému.
 
Stručná osnova predmetu:
Školský systém u nás a vo vybraných krajinách EÚ, komparácia, podobnosti, rozdiely.
Profesia školskej psychológie – školský psychológ v kontexte EÚ
Rola a funkcia školského psychológa v školskom a poradenskom systéme
Etika v práci školského psychológa a závažné etické otázky psychologickej činnosti v škole
Zakotvenie profesie školského psychológa v školskej legislatíve
Školský psychológ a podpora mentálneho zdravia žiakov a učiteľov v školách
Spolupráca školského psychológa v učiteľmi a s ďalšími pedagogickými a odbornými pracovníkmi školy
Práca školského psychológa s rodinou a rodičmi žiakov
Rola školského psychológa v materských, základných a stredných školách
Diagnostika školského psychológa v škole
Intervencia školského psychológa v škole
Poradenstvo a konzultácia školského psychológa v škole
Psychoterapia školského psychológa v škole
Prevencia školského psychológa v škole
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
GAJDOŠOVÁ, E. (Ed.). 2012. Školský psychológ pre 21. storočie. Bratislava: Polymédia. ISBN 978-80-89453-03-0
GAJDOŠOVÁ, E.- HERÉNYIOVÁ,G.-VALIHOROVÁ,M. 2010. Školská psychológia Bratislava: Stimul. ISBN 978-80-89236-81-7 .
GAJDOŠOVÁ,E.2014.Program PROTEENS – career guidance and counselling at schools. Bratislava: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-89731-05-3
GAJDOŠOVA,E.2014.School psychology and school psychologists for 21st century. Bratislava: Walters Kluewer. ISBN 978-80-7478-4563-4
MERRELL,K.W.,ERVIN,R.A.,PEACOCK,G.G.2012.School psychology for the 21st century..Foundation and practices.(2nd Ed.).New York: The Guilford press.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 8

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
 
Vyučujúci: doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 24. 7. 2019
Schválil: doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 24. 07. 2019.

Typ výstupu: