31. 3. 2020  4:36      Benjamín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu P2209 - Analýza anglických právnych textov (FP - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: P2209
Názov predmetu: Analýza anglických právnych textov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: Bakalársky, 2. ročník, letný semester
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
ústna skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť adekvátnu odbornú jazykovú vybavenosť z oblasti anglickej právnej terminológie. Výučba je zameraná na základnú slovnú zásobu z rôznych odvetví práva, ktorá je študentom sprostredkovaná prostredníctvom autentických textov a výkladom dôležitých pojmov. Predmet nadväzuje na Právnu komunikáciu I., II., a Štylistiku anglických právnych textov, avšak viac priestoru je venovanému analýze právnych textov a písomnej a ústnej produkcii samostatných gramaticky a vecne správnych komunikátov (podrobná analýza rozhodnutí súdu z hľadiska lexiky, analýza právnych dokumentov, preklad právnych textov a pod.) Predpokladom pre aktívnu participáciu a úspešné absolvovanie predmetu je ovládanie gramatiky a všeobecnej slovnej zásoby a terminológie z predmetov Právna komunikácia I., II. a Štylistika anglických právnych textov.
 
Stručná osnova predmetu:
Ústavné právo
Trestné právo hmotné
Trestné právo procesné
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KURUCOVÁ, Z. -- DEMOVIČOVÁ, A. English for law students : reader with exercises. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 236 s. Učebnice. ISBN 978-80-7380-588-3.
KURUCOVÁ, Z. -- DEMOVIČOVÁ, A. -- ROZINA, E. -- BOJSOVÁ, P. English for legal purposes. 1. vyd. Žilina: Eurokódex, 2013. 351 s. ISBN 978-80-8155-015-7.
KUMMEROVÁ, S. -- URBÁNKOVÁ, D. -- POTÁSCH, P. Sources of American law. Legal English : fundamental terms and topics. 2009. s. 77--86. ISBN 978-80-89363-20-9.
KUMMEROVÁ, S. -- URBÁNKOVÁ, D. -- POTASCH, P. Legal English. 1. vyd. Žilina: Poradca podnikateľa, 2007. 304 s. Eurokódex. ISBN 978-80-88931-76-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1116

ABCDEFX
20,7 %16,4 %17,5 %16,6 %27,8 %1,0 %
 
Vyučujúci: Mgr. Andrea Demovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
JUDr. Marián Prievozník, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
JUDr. Jana Tomaníčková (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 14. 11. 2019
Schválil: PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 14. 11. 2019.

Typ výstupu: