31. 3. 2020  11:28      Benjamín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu P1209 - Cirkevné a kánonické právo (FP - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: P1209
Názov predmetu: Cirkevné a kánonické právo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomná skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť poslucháčov s právnou terminológiou katolíckej cirkvi, so základnými právnymi inštitútmi, s právnou úpravou v oblasti personálnej a organizačnej štruktúry, manželskoprávnych vzťahov a s právnym postavením Apoštolskej stolice. Na prednáškach bude venovaná pozornosť aktuálnym cirkevnoprávnym problémom ako napr. neplatnosť uzavretia manželstva, cirkevné súdnictvo, Vatikánska kúria, voľba pápeža, kňažstvo žien, atď... Pochopiť cirkevné právo nie je možné bez teologického základu, ktorý dáva "správny dych" kánonickým normám, a preto na prednáškach budú predstavené a objasnené aj niektoré základné teologické princípy.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem, predmet, pramene a pôsobnosť kánonického práva, 2. Všeobecné normy kánonického práva, 3. Hierarchická, územná a personálna štruktúra Katolíckej cirkvi (osobitne na Slovensku), 4. Riadiaca moc a cirkevné úrady v Katolíckej cirkvi, 5. Manželské právo Katolíckej cirkvi právny pohľad na manželstvo, (hmotné a procesné), 6. Sakramentálne právo, 7. Medzinárodné postavenie Apoštolskej stolice
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NĚMEC, D. Manželské právo katolické církve s ohledem na platné české právo. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánske nakladatelství, 2006. 215 s. Právo. ISBN 80-7195-065-3.
NEMEC, M. Štát, cirkev a právo v rímskej ríši v prvých štyroch storočiach po Kristovi. 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2005. 87 s. ISBN 80-8078-047-1.
NEMEC, M. Vybrané kapitoly z cirkevného práva. Bratislava: Manz Bratislava: UK, 1997.
NEMEC, M. Základy kánonického práva. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2006. 249 s. Učebnice. ISBN 80-8078-130-3.
HRDINA, A I. Kanonické právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 367 s. ISBN 978-80-7380-152-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český jazyk, slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 598

ABCDEFX
22,6 %16,9 %23,9 %12,0 %24,4 %0,2 %
 
Vyučujúci: JUDr. Pavol Judiak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 14. 11. 2019
Schválil: JUDr. Pavol Judiak, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 14. 11. 2019.

Typ výstupu: