31. 3. 2020  4:45      Benjamín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu P1310 - Dejiny súkromného práva v strednej Európe (FP - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: P1310
Názov predmetu: Dejiny súkromného práva v strednej Európe
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomný test
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poukázať v hlavných rysoch na genézu vybraných právnych inštitútov od vzniku štátov až do konca 19. storočia v stredoeurópskom priestore podľa jednotlivých súkromnoprávnych odvetví. Študentom má pomôcť nájsť ich spoločné znaky a základné všeobecné vývojové tendencie a poukázať i na osobitnosti vývoja v jednotlivých štátoch strednej Európy, s akcentom na územie Slovenska. Predmet skúma aj inštitucionálny a historickoprávny vývoj notárstva, prokuratúry a advokácie na území Slovenska do roku 1989.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Vymedzenie pojmu súkromné právo, právny inštitút. 2. Recepcia rímskeho práva, pramene práva v strednej Európe (stredoveké rímskoprávne školy, právny humanizmus a novovek, usus modernu pandectarum, prirodzené právo). 3. Stredoeurópske kodifikácie súkromného práva. 4. Základné pojmy súkromného práva -- fyzické osoby, právnické osoby, právne skutočnosti. 5. Vecné práva (držba, služobnosti, reálne bremená, vlastnícke právo, regálne práva). 6. Obligačné právo (kúpna zmluva, ručenie, nájom, pôžička, vypožičanie, darovanie, zmluva o dielo). 7. Rodinné a manželské právo (manželstvo, poručníctvo, opatrovníctvo). 8. Dedičské právo (intestátne a testamentárne dedenie). 9. Vývoj súdnej moci na našom území od 9. st. do roku 1990. 10. Orgány zúčastňujúce sa súdnej moci. 11. Činnosť inštitúcie prístava, vierohodné miesta, notárske funkcie kráľovských žúp, vznik verejného notárstva. 12. Historický vývoj advokácie. 13. Súdna úloha prokuratúry. 14. Vývoj notárstva, advokácie a prokuratúry po roku 1918.15. Právna vzdelanosť a kultúra na našom území.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ADAMOVÁ, K. Dějiny soukromého práva ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. 136 s. ISBN 80-7179-283-7.
ČÁDA, F. Vybrané prameny k právním dějinám středoevropským. 1. vyd. Brno: Čs. akad. Spolek Právník , 1931.
LUBY, Š. Dejiny súkromného práva na Slovensku. 2. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2002. 626 s. ISBN 80-89047-48-3.
LUBY, Š. Základy všeobecného súkromného práva. 3. vyd. Bratislava: Heuréka, 2002. 287 s. ISBN 80-89122-00-0.
VOJÁČEK, L. -- KOLÁRIK, J. -- GÁBRIŠ, T. Československé právne dejiny (1918-1992). 2. vyd. Žilina: [Vydané v spolupráci s] Paneurópska vysoká škola, 2013. 411 s. ISBN 978-80-89447-99-2.
KOLÁRIK, J. Právne dejiny Slovenska. Žilina: Poradca podnikateľa, 2008. 162 s. ISBN 978-80-88931-79-9.
RAUSCHER, R. Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě. Bratislava: vl. náklad, 1934.
KOL, -. -- SCHELLE, K. Základy soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 295 s. ISBN 80-210-0581-5.
URFUS, V. Historické základy novodobého práva soukromého. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. 131 s. ISBN 80-7179-504-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český jazyk, slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 202

ABCDEFX
20,3 %27,2 %23,8 %14,4 %12,9 %1,4 %
 
Vyučujúci: JUDr. Jozef Kolárik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 14. 11. 2019
Schválil: JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 14. 11. 2019.

Typ výstupu: