31. 3. 2020  4:54      Benjamín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu P1107 - Dejiny štátu a práva na území Slovenska a českých krajín II. (FP - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: P1107
Názov predmetu: Dejiny štátu a práva na území Slovenska a českých krajín II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
ústna skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet vo všeobecno-odbornej rovine odovzdáva študentom poznatky z pojmového a kategoriálneho aparátu teoretických a pozitívno-právnych disciplín. V špecializovano-odbornej rovine umožňuje študentom práva získať prehľadné vedomosti o historickom vývoji verejného (najmä ústavného, trestného a procesného práva) a súkromného práva (charakter a vývoj jednotlivých právnych inštitútov), ďalej o vývoji foriem práva, jeho prameňov, ako aj právnej vedy na území Slovenska a českých krajín v rokoch 1918 -- 1992. Spája normatívny pohľad na inštitúty právnych odvetví so sociologickým nazeraním a s ich právno-teoretickým, resp. filozofickým zdôvodnením. Vývoj na území Slovenska a českých krajín začleňuje do stredoeurópskeho kontextu.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Vznik Československej republiky a preberanie moci československými orgánmi.
2. Ústavný vývoj prvej ČSR, vývoj správy.
3. Právny poriadok ČSR.
4. Mníchovská dohoda a druhá Česko-Slovenská republika (Viedenská arbitráž; autonómia Slovenska a Podkarpatskej Rusi, zmocňovacie zákonodarstvo; zmena štátneho režimu)
5. Slovenská republika 1939 -- 1945 (postavenie, ústavný vývoj, štátny aparát, právny poriadok).
6. Antifašistické hnutie odporu a SNP, dočasné štátne zriadenie ČSR v zahraničí (nariaďovacia právomoc SNR a dekretálna právomoc prezidenta republiky).
7. Povojnové usporiadanie do roku 1948.
8. Ústavný vývoj v rokoch 1948 -- 1992, štátny mechanizmus.
9. Právnická dvojročnica a vývoj právneho poriadku do roku 1992.
10. Vývoj občianskeho práva (hmotného i procesného) do roku 1992.
11. Formovanie a vývoj rodinného, pracovného, hospodárskeho a roľnícko-družstevného práva do roku 1992.
12. Vývoj trestného práva (hmotného i procesného) do roku 1992.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VOJÁČEK, L. -- KOLÁRIK, J. -- GÁBRIŠ, T. Československé právne dejiny (1918-1992). 2. vyd. Žilina: [Vydané v spolupráci s] Paneurópska vysoká škola, 2013. 411 s. ISBN 978-80-89447-99-2.
VOJÁČEK, L. -- BEŇA, J. -- VITKÓOVÁ, A. -- KOLÁRIK, J. -- HUSÁR SEMANCOVÁ, E. Dejiny verejného práva a prameňov práva. 2. vyd. Bratislava: PRF UK, Vydavateľské oddelenie, 2010. 413 s. Učebnice Právnickej fakulty. ISBN 978-80-7160-291-0.
VOJÁČEK, L. -- SCHELLE, K. Právní dějiny na území Slovenska. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2007. 450 s. Právo. ISBN 978-80-87071-43-4.
VOJÁČEK, L. -- SCHELLE, K. Stát a právo v letech 1848 1918 ve středoevropském kontextu. Bratislava: Poradca podnikateľa, 2007. ISBN 978-80-969332-9-7.
MOSNÝ, P. Dejiny štátu a práva na Slovensku po r. 1918. Košice: UPJŠ, 1997.
MOSNÝ, P. -- LACLAVÍKOVÁ, M. History of state and law on the territory of Slovakia. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 93 s. Schola et ius. ISBN 978-80-7380-221-9.
HUBENÁK, L. Právne dejiny Slovenska do roku 1945 I. diel. 1. vyd. Banská Bystrica: PraF UMB, 270 s. ISBN 80-8055-529-X.
ŠVECOVÁ, A. -- GÁBRIŠ, T. Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 267 s. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-161-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český jazyk, slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1071

ABCDEFX
19,4 %18,5 %18,5 %12,0 %29,1 %2,5 %
 
Vyučujúci: doc. JUDr. Jiří Bílý, Eqm., PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
JUDr. Jozef Kolárik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 14. 11. 2019
Schválil: JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 14. 11. 2019.

Typ výstupu: