31. 3. 2020  3:39      Benjamín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MV1204 - Elementy európskej právnej kultúry (FP - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: MV1204
Názov predmetu: Elementy európskej právnej kultúry
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 1. ročník bakalárskeho štúdia
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
komplexná ústna skúška spočívajúca v analýze praktických historických problémov
 
Výsledky vzdelávania:
Povinne voliteľný študijný predmet, vyučovaný v 2.semestri 1. ročníka, venuje pozornosť vybraným aspektom európskych právnych dejín. Dáva vhodný teoreticko-historický základ nielen pre štúdium ďalších, najmä pozitívno-právnych disciplín, ale aj pre ďalšiu profiláciu vo vednom odbore dejiny štátu a práva. Obsahom sú tak otázky právnych dejín súkromného práva, ústavného práva, trestného práva ako aj právnohistorická analýza pôsobenia významných osobností dejín. Osobitná pozornosť je venovaná komparácii v kontexte dejín štátov strednej Európy a trom, do európskej právnej kultúry hlboko zasahujúcim právno-politickým špecifikám -- osvietenstvu, jusnaturalizmu a absolutizmu.

 
Stručná osnova predmetu:
1.Francúzska revolúcia a napoleonské obdobie, 2. Predmarcové obdobie, 3. Revolúcia 1848 a jej dôsledky (1848-1867), 4. Obdobie konštitucionalizmu, 5. Parlamentarizmus a volebné právo, 6. Historicko-právna škola, pojmová právna veda a právny pozitivizmus, 7. Od účelovej právnej vedy k hodnotiacej právnej vede, 8. Rozvoj európskeho myslenia do roku 1945, 9. Demokracia, socializmus, fašizmus a národný socializmus, 10. Čistá právna náuka, 11. Marxistické učenie o práve, 12. Právne učenie národného socializmu, 13. Vznik transatlantického zväzku a východného bloku.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
OLECHOWSKI, T. -- OGRIS, W. Prvky európskej právnej kultúry. 2. vydanie. Bratislava: Bratislavaská vysoká škla práva, 2009. 224 s. ISBN 978-80-89363-37-7.
OGRIS, W. Tatort Rechtsgeschichte 2. Wien: MANZ, 1998. 208 s. ISBN 3-214-06146-1.
SHELLE, K. -- VOJÁČEK, L. Právní dějiny. Brno: Doplněk, 1999. 719 s. ISBN 80-210-2073-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 14

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
 
Vyučujúci: JUDr. Andrea Vitkóová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 14. 11. 2019
Schválil: JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 14. 11. 2019.

Typ výstupu: