31. 3. 2020  3:37      Benjamín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu P1210 - Elementy európskej právnej kultúry II. (FP - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: P1210
Názov predmetu: Elementy európskej právnej kultúry II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
komplexná ústna skúška spočívajúca v analýze praktických historických problémov
 
Výsledky vzdelávania:
Povinne voliteľný študijný predmet, vyučovaný 2-semestrálne, venuje pozornosť vybraným aspektom európskych právnych dejín. Dáva vhodný teoreticko-historický základ nielen pre štúdium ďalších, najmä pozitívno-právnych disciplín, ale aj pre ďalšiu profiláciu vo vednom odbore dejiny štátu a práva. Obsahom sú tak otázky právnych dejín súkromného práva, ústavného práva, trestného práva ako aj právnohistorická analýza pôsobenia významných osobností dejín. Osobitná pozornosť je venovaná komparácii v kontexte dejín štátov strednej Európy a trom, do európskej právnej kultúry hlboko zasahujúcim právno-politickým špecifikám -- osvietenstvu, jusnaturalizmu a absolutizmu.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Francúzska revolúcia a napoleonské obdobie, 2. Predmarcové obdobie, 3. Revolúcia 1848 a jej dôsledky (1848-1867), 4. Obdobie konštitucionalizmu, 5. Parlamentarizmus a volebné právo, 6. Historicko-právna škola, pojmová právna veda a právny pozitivizmus, 7. Od účelovej právnej vedy k hodnotiacej právnej vede, 8. Rozvoj európskeho myslenia do roku 1945, 9. Demokracia, socializmus, fašizmus a národný socializmus, 10. Čistá právna náuka, 11. Marxistické učenie o práve, 12. Právne učenie národného socializmu, 13. Vznik transatlantického zväzku a východného bloku.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
OGRIS, W. -- OLECHOWSKI, T. Prvky európskej právnej kultúry. 2. vyd. Bratislava: [Vydané v spolupráci s] Bratislavská vysoká škola práva, 2009. 224 s. ISBN 978-80-89363-37-7.
OGRIS, W. -- OLECHOWSKI, T. Prvky európskej právnej kultúry = Elemente europäischer Rechtskultur. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2005. 126 s. ISBN 80-969269-1-8.
OGRIS, W. Tatort Rechtsgeschichte 2. Wien: MANZ, 1998. 208 s. ISBN 3-214-06146-1.
SIVÁK, F. -- MALÝ, K. Dějiny státu a práva v českých zemích a na Slovensku do r. 1918. Jinočany: H a H, 1993.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, nemecký jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 395

ABCDEFX
45,3 %19,7 %12,9 %6,1 %12,4 %3,6 %
 
Vyučujúci: prof. Dr. Leopold Auer (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dr.h.c. Univ.-Prof. Dr. Werner Ogris (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Univ.-Prof. Dr. Thomas Olechowski (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 14. 11. 2019
Schválil: JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 14. 11. 2019.

Typ výstupu: