31. 3. 2020  11:52      Benjamín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu P1307 - Latinčina pre právnikov II. (FP - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: P1307
Názov predmetu: Latinčina pre právnikov II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
úspešné absolvovanie Latinčiny pre právnikov I + písomné testy
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom tohto výberového predmetu je priblížiť študentom latinskú gramatiku do takej miery,
aby zvládli latinské texty z rímskeho práva a príbuzných právnických disciplín, ale aj získať
schopnosť orientácie v cudzích slovách latinského, prípadne gréckeho pôvodu.
 
Stručná osnova predmetu:
Latinské číslovky, stupňovanie adjektív, gerundium a gerundívum, deponenciá a 
semideponenciá, aktívny a pasívny perfektný systém, akuzatív a nominatív s infinitívom,
ablatív absolútny. Latinské právnické texty.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ROLLEROVÁ, A. Lingua Latina: latinský jazyk pre študentov práva. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2005. 171 s. ISBN 80-223-1995-3.
HORECKÝ, J. -- ŠPAŇÁR, J. Latinská gramatika. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1993. 317 s.
REBRO, K. Latinské právnické výrazy a výroky. Bratislava: Iura Edition, 1995. 301 s. ISBN 80-88715-20-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český jazyk, slovenský jazyk, latinský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 66

ABCDEFX
36,4 %22,7 %19,7 %4,5 %15,2 %1,5 %
 
Vyučujúci: PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. PhDr. Ľudmila Ozábalová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 14. 11. 2019
Schválil: PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 14. 11. 2019.

Typ výstupu: