Jul 2, 2020   2:45 p.m.      Berta        
University information system

Course syllabus P4314 - Commercial Law in Practice II. (FP - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu:
P4314
Názov predmetu: Obchodné právo v praxi II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 47

A
BCD
E
FX
66,0 %27,7 %
4,3 %
2,0 %
0 %0 %
 
Vyučujúci: doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
6. 5. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 06. 05. 2019.

Type of output: