31. 3. 2020  11:32      Benjamín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu P1211 - Politická filozofia a filozofia práva II. (FP - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: P1211
Názov predmetu: Politická filozofia a filozofia práva II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
ústna skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov s najvýznamnejšími etapami vývoja filozofického a právno-filozofického a politického myslenia od antiky až po súčasnosť, s vymedzením dominantných problémov ako je moc, právo, spravodlivosť, pravda, sloboda, rovnosť, demokracia, norma a podobne, ako aj ozrejmenie pojmového aparátu dejín právnej a politickej filozofie.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Právny pozitivizmus 20. storočia
a. Rýdza náuka právna: Hans Kelsen, František Weyr
b. Analytická jurisprudencia: Herbert Lionel Adolphus Hart

2. Prirodzené právo v 20. storočí
a. Gustav Radbruch, Robert Alexy
b. Lon L. Fuller, Ronald M. Dworkin

3. Marxistická právna filozofia: Andrej Vyšinskij, Jevgenij Pašukanis

4. Právny realizmus
a. Americký právny realizmus: Oliver W. Holmes, Karl N. Llewellyn, Jerome Frank
b. Škandinávsky právny realizmus: Axel Hägerström, Karl Olivecrona

5. Sociológia práva: Max Weber, Eugen Ehrlich, Roscoe Pound

6. Antropológia práva a právna komparatistika
a. Zrod antropológie práva a právnej komparatistiky
b. Právne kultúry a etnocentrické chápanie práva
c. Leopold Pospíšil

7. Fašistická a nacistická právna filozofia
a. Vzostup fašizmu: Mussolini v mene silného štátu
b. Hitler: neobmedzená osobná moc v mene svetovlády
c. Carl Schmitt, Karl Larenz, Roland Freisler
d. Hannah Arendtová, Raymond Aron, Karl Jaspers

8. Teórie demokracie
a. Robert Dahl
b. Samuel Huntington
c. Liberálna verzus neliberálna demokracia
d. Militantná demokracia

9. Problém spravodlivosti: John Rawls, Michael Sandel
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KÁČER, M. -- BERDISOVÁ, L. -- COLOTKA, P. Právna filozofia 20. storočia. Praha: Leges, 2016. 303 s. ISBN 978-80-7502-134-2.
KLUKNAVSKÁ , A. -- CHOVANCOVÁ, J. -- GÁBRIŠ, T. Antológia k dejinám právneho a politického myslenia. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. 432 s. ISBN 978-80-8168-941-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český jazyk, slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 570

ABCDEFX
22,3 %15,6 %18,1 %12,6 %28,6 %2,8 %
 
Vyučujúci: doc. JUDr. Boris Balog, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 3. 2. 2020
Schválil: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 03. 02. 2020.

Typ výstupu: