31. 3. 2020  3:27      Benjamín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MV1007 - Politická filozofia II. (FP - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: MV1007
Názov predmetu: Politická filozofia II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 16 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
ústna skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Absolventi predmetu sú schopní orientovať sa v jednotlivých etapách vývoja filozofického, právneho a politického myslenia od antiky až po 20.storočie. Sú schopní vymedziť základné inštitúty ako je moc, právo, spravodlivosť, pravda, sloboda, rovnosť demokracia, norma a porovnať jednotlivé koncepcie a informácie o spoločenských zmluvách, formách štátu, politických inštitúciách v dejinách právneho a politického myslenia. Sú schopní zaujať postoj k vzťahu práva a morálky, prirodzeného a pozitívneho práva, právneho realizmu, suverenite moci, právnemu utilitarizmu, spravodlivosti, slobode, rovnosti v občianskej spoločnosti, súčasným teóriám spravodlivosti, liberalizmu a pod.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Filozofické aspekty právnych noriem: problematika noriem a normativity, normokracia, definície noriem, klasifikácia noriem.

2.Filozofické aspekty a teoretické informácie o zákonoch, spoločenských zmluvách, formách štátu, formách vlády.

3.Filozofické aspekty a teoretické informácie o politike, politických inštitúciách v dejinách právneho a politického myslenia, politológii ako vede.

4.Problematika slobody, rovnosti, spravodlivosti, liberalizmu, komunitarizmu, multikulturalizmu, demokracie, právneho štátu.

5.Pojem a štruktúra práva, pozitivistický a prirodzenoprávny pf. rístup.

6.Významné osobnosti súčasnej politickej filozofie (R.Rorty, J. Rawls, G. Radbruch, F. Fukuyama, P. Singer, atď.)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HOLLÄNDER, P. Filosofie práva. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. 303 s. ISBN 80-86898-96-2.
SVÁK, J. Holländer, P.: Filosofie práva. Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. 2007. s. 86--89. ISSN 0032-6984.
CHOVANCOVÁ, J. -- VALENT, T. Filozofia pre právnikov. 1. vyd. Bratislava: PRAF UK, 2008. 357 s. ISBN 978-80-7160-248-4.
CHOVANCOVÁ, J. -- VALENT, T. Základy filozofie pre právnikov. 2. vyd. Bratislava: PRAF UK, 2002. 248 s. ISBN 80-7160-170-5.
VALENT, T. -- CHOVANCOVÁ, J. Kapitoly z filozofie dejín. 2. vyd. Bratislava: PRAF UK, 2001. 159 s. Učebné texty Právnickej fakulty UK. ISBN 80-7160-143-8.
VALENT, T. -- CHOVANCOVÁ, J. Texty z dejín právnej filozofie. 1. vyd. Bratislava: PRAF UK, 2006. 374 s. Svetová a domáca jurisprudencia. ISBN 80-7160-208-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 20

ABCDEFX
65,0 %5,0 %15,0 %0 %15,0 %0 %
 
Vyučujúci: doc. JUDr. Boris Balog, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 14. 11. 2019
Schválil: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 14. 11. 2019.

Typ výstupu: