31. 3. 2020  11:58      Benjamín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu P2208 - Právna etika (FP - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: P2208
Názov predmetu: Právna etika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
účasť(15%), aktivita(25%), ústna skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Právna etika je úvodom do daného predmetu a nachádza sa na rozmedzí praktickej filozofie a právnej filozofie a odkrýva vplyv právno-etických otázok a právnej metodológie. Na konci semestra sú študenti schopní chápať základné etické otázky v práve a spoznať ich v právnickej praxi a tak uvedomenejšie dokážu pristupovať k diskusii a riešeniu právno-etických problémov.
 
Stručná osnova predmetu:
I. VŠEOBECNÁ ČASŤ
ETIKA A NORMATÍVNE SYSTÉMY SPOLOČNOSTI
ČLENENIE ETIKY
ETICKÉ TEÓRIE SÚČASNOSTI
- Konzekvencionalizmus
- Deontologizmus
- Existencializmus
- Intuicionizmus
TRI PRÍSTUPY KU VZŤAHU PRÁVA A MORÁLKY
- úplná jednota práva a morálky
- úplné oddelenie práva a morálky
- prienik práva a morálky
o ľudské práva ako morálne minimum
o ľudská dôstojnosť ako právna kategória
o Radbruchova formula
o právne princípy ako etické minimum v práve?
HĽADANIE KONSENZU V ETIKE A PRÁVE

II. OSOBITNÁ ČASŤ - PROFESIJNÁ ETIKA PRÁVNIKA
PRÁVNICKÉ PROFESIE
- ROLA PRÁVNIKA – advokáti, sudcovia, prokurátori, notári, exekútori
- REGULÁCIA PRÁVNIKOV – právna úprava, etické kódexy
VZŤAH MEDZI PRÁVNIKOM A KLIENTOM
ODMEŇOVANIE PRÁVNIKOV
MLČANLIVOSŤ
NEZLUČITEĽNOSŤ VZŤAHOV
OSOBITNÉ OTÁZKY ZASTUPOVANIA PRÁVNICKÝCH OSÔB
POVINNOSTI VOČI SÚDU A INÝM
SPRÁVANIE SUDCU
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOL, A. Aktuálne otázky teórie práva. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. 308 s. ISBN 978-80-8168-802-7.
PATON, P. -- MOLITERNO, J. Globální problémy profesní etiky právníků. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 212 s. ISBN 978-80-7552-838-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český jazyk, slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 445

ABCDEFX
31,7 %15,5 %20,0 %7,6 %24,7 %0,5 %
 
Vyučujúci: doc. JUDr. Boris Balog, PhD. (zodpovedný za predmet)
prof. JUDr. Pavol Holländer, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. PhDr. Jarmila Chovancová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 3. 2. 2020
Schválil: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 03. 02. 2020.

Typ výstupu: