31. 3. 2020  12:06      Benjamín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu P1207 - Právna komunikácia v anglickom jazyku II. (FP - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: P1207
Názov predmetu: Právna komunikácia v anglickom jazyku II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: Bakalársky, prvý ročník - letný semester
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomný test
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je nadviazať na základné znalosti právnického odborného jazyka, ktoré študenti nadobudli v predchádzajúcom semestri. Študenti preukazujú dosiahnutú jazykovú úroveň písomnou aj ústnou formou a sú schopní reagovať adekvátne v oblasti akademickej a právnickej anglickej terminológie.
 
Stručná osnova predmetu:
FAMILY LAW
CONTRACT LAW
PROPERTY LAW
INTELLECTUAL PROPERTY
CIVIL COURTS IN ENGLAND AND WALES
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KURUCOVÁ, Z. -- DEMOVIČOVÁ, A. English for law students : reader with exercises. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 236 s. Učebnice. ISBN 978-80-7380-588-3.
KURUCOVÁ, Z. -- DEMOVIČOVÁ, A. -- ROZINA, E. -- BOJSOVÁ, P. English for legal purposes. 1. vyd. Žilina: Eurokódex, 2013. 351 s. ISBN 978-80-8155-015-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1036

ABCDEFX
13,2 %11,2 %18,2 %16,5 %35,5 %5,4 %
 
Vyučujúci: Mgr. Andrea Demovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
JUDr. Marián Prievozník, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Mgr. Marta Stáreková (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
JUDr. Jana Tomaníčková (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 14. 11. 2019
Schválil: PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 14. 11. 2019.

Typ výstupu: