31. 3. 2020  3:16      Benjamín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu P1106 - Rímske právo II. (FP - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: P1106
Názov predmetu: Rímske právo II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
ústna skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Študijný predmet je priamym pokračovaním predmetu Rímske právo II. vyučovaného v prvom semestri. Obsahom je ucelený výklad o rímskom práve so zvláštnym zreteľom na záväzkové právo a dedičské právo ako aj jeho recepciu v jednotlivých krajinách.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem záväzku, jeho historický vývoj, obsah obligácie a jej vznik, predmet obligácie, 2. Subjekty obligácie, zabezpečenie obligácie, zánik obligácie, 3. Formálne, reálne a konsenzuálne kontrakty, 4. Ďalšie zaväzovacie dôvody a delikty, 5. Pojem a obsah dedičského práva, základné pojmy, 6. Intenstátna postupnosť, 7. Testamentárna postupnosť a práva neopomenuteľných dedičov, 8. Právne konanie, jeho obsah, druhy a náležitosti, 9. Otázky vôle a neplatnosti právneho konania. Úvod do rímskeho procesného práva a legisakčný proces, 10. Formulový a kogničný proces, 11. Recepcia rímskeho práva v Taliansku, 12. Recepcia rímskeho práva vo Francúzsku a Nemecku
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BLAHO, P. -- VAŇKOVÁ, J. Corpus Iuris Civilis Digesta. Žilina: Poradca podnikateľa, 2008. 528 s. Eurokódex. Scipta Iuridica Quae Manserunt. Volumen I. ISBN 978-80-89363-07-0.
BLAHO PREKLAD, P. Justiniánske inštitúcie. Trnava: -, 2002.
HAUSMANINGER, H. -- BLAHO, P. Praktické prípady z rímskeho práva. 3. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2008. 278 s. ISBN 978-80-8078-239-9.
REBRO, K. -- BLAHO, P. Rímske právo. 4. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2010. 522 s. ISBN 978-80-8078-352-5.
LAZAR, J. -- BLAHO, P. Základné zásady súkromného práva v zjednotenej Európe. 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2007. 315 s. ISBN 978-80-8078-184-2.
KINCL, J. Gaius: Učebnice práva ve čtyřech knihách. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 326 s. ISBN 978-80-7380-054-3.
KINCL, J. -- URFUS, V. -- SKŘEJPEK, M. Římské právo. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1995. 386 s. ISBN 80-7179-031-1.
SKŘEJPEK, M. -- FALADA, D. -- KUKLÍK, J. Exegésis. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. ISBN 80-7380-088-8.
SKŘEJPEK, M. Ius Et Religio. Právo a náboženství ve starověkém Římě. 1. vyd. Pelhřimov: 999, 1999. 317 s. ISBN 80-901064-8-X.
SKŘEJPEK, M. Latinsko-český slovníček římského práva. 2. vyd. Praha: ORAC, 2003. 59 s. ISBN 80-86199-96-7.
SKŘEJPEK, M. Poodkryté tváře římského práva. 1. vyd. Praha: Havlíček Brain Team, 2006. 198 s. Avenira edice. ISBN 80-903609-3-9.
SKŘEJPEK, M. Prameny římského práva =. 2. vyd. Praha: LexisNexis, 2004. 375 s. Focus. ISBN 80-86199-89-4.
SKŘEJPEK, M. -- BĚLOVSKÝ, P. -- FALADA, D. Případy římského praetora. 5. vyd. Praha: LexisNexis, 2007. 95 s. ISBN 80-86920-18-6.
SKŘEJPEK, M. Texty ke studiu římského práva. 1. vyd. Praha: ORAC, 2001. 279 s. ISBN 80-86199-32-0.
HARAMIA, I. -- JUDIAK, P. RÍMSKO – PRÁVNE KAUZY, Prípady z vecného a záväzkového práva; Quidquid discis, tibi disci. Sládkovičovo: -, 2007.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český jazyk, slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1093

ABCDEFX
14,6 %12,1 %15,3 %15,2 %36,5 %6,3 %
 
Vyučujúci: doc. JUDr. Boris Balog, PhD. (zodpovedný za predmet)
JUDr. Pavol Judiak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. ThDr. Jozef Krajči, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 18. 11. 2019
Schválil: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 18. 11. 2019.

Typ výstupu: