Sep 23, 2020   3:17 a.m.      Zdenka        
University information system

Course syllabus P2107 - Family Law (FP - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
P2107
Názov predmetu:
Rodinné právo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 16 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
hodnotenie prípravy na semináre
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je v nadväznosti na poznatky z občianskeho práva sprostredkovať študentom vedomosti o relatívne samostatnom odvetví súkromného práva. Študenti si osvoja poznatky o právnej úprave v oblasti rodinného práva a jeho jednotlivých inštitútoch. Taktiež budú konfrontovaní s aktuálnymi právno-aplikačnými problémami a judikatúrou v danej oblasti.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Pojem a pramene rodinného práva, rodinnoprávne vzťahy
2. Uzavretie manželstva
3. Okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva
4. Neplatnosť manželstva, právne následky neplatnosti manželstva, zdanlivé manželstvo
5. Vzťahy medzi manželmi
6. Zánik manželstva
7. Rodičovské práva a povinnosti, povinnosti dieťaťa voči rodičom a rodine
8. Zásahy do rodičovských práv
9. Náhradná starostlivosť o maloleté dieťa, pestúnska starostlivosť, ústavná starostlivosť
10. Poručníctvo a opatrovníctvo
11. Vyživovacia povinnosť
12. Určenie otcovstva, určenie materstva, určenie a zapretie otcovstva manžela matky
13. Osvojenie
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1309

A
B
C
D
E
FX
16,5 %
12,7 %
24,5 %14,7 %
28,7 %
2,9 %
 
Vyučujúci:
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. (zodpovedný za predmet)
JUDr. Gabriela Kubíčková, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
8. 9. 2020
Schválil:
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 08. 09. 2020.

Type of output: