31. 3. 2020  12:29      Benjamín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu P2312 - Sociológia práva (FP - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: P2312
Názov predmetu: Sociológia práva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomná skúška v priebehu skúškového obdobia, na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 70 bodov, na hodnotenie C najmenej 65 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 55 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť študentom ucelený systém poznatkov zo sociológie práva, jej histórie, pojmového a metodologického aparátu a najnovších vedeckých poznatkov. Oboznámiť ich s aktuálnymi sociálno-právnymi problémami života súčasnej spoločnosti a naučiť ich využívať sociologické poznatky, metódy a techniky pri analýze právnych problémov. Zlepšenie profesionálnych zručností absolventov odboru pri štúdiu právnych otázok.
 
Stručná osnova predmetu:
Sociologický prístup k právu. Vznik a vývoj sociológie práva, jej smery, hlavní predstavitelia. Sociálne funkcie a disfunkcie práva. Efektívnosť práva. Právo a neprávne normatívne systémy. Pojem spoločnosť. Tradičná, moderná, postmoderná spoločnosť. Sociálna štruktúra, nerovnosti, exklúzia a právo. Sociálne skupiny, socializácia. Subkultúry. Anómia. Sociálna deviácia a sociálna kontrola. Sociálna a právna komunikácia. Právne vedomie. Právna socializácia. Moc a právny štát. Legalita a legitimita. Právo, organizácia, byrokracia. Právnická profesia. Sociologicko-právny výskum.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KELLER, J. Dějiny klasické sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 529 s. Studijní texty. ISBN 80-86429-52-0.
ŠUSTER, J. Etnické a národnostné konflikty ako zdroj nestability v medzinárodných vzťahoch v 90. rokoch. Diplomová práce. PEVŠ, 2009. 70 s.
HIRNER, A. Identifikácia sociability ako veličiny. Sociológia, 1, č. 2 – 3, s. 154 – 170. Bratislava: Academic Electronic Press, 1969.
BYSTŘICKÝ, J. -- MUCHA, I. -- ROZEHNAL, A. -- AIMOVÁ, I. Média, komunikace a kultura. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 94 s. ISBN 80-7380-117-5.
SCHENK, J. Metodologické problémy multiagentového modelovania v sociológii http://stella.uniba.sk/texty/JS_modelovanie_sociologia.pdf. Bratislava : Stimul, 2011. 163 s.
WEBER, M. Metodologie, sociologie a politika. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1998. 354 s. ISBN 80-86005-48-8.
KOŠTA , J. Sociológia. Bratislava: Ekonóm , 2004. ISBN 80-225-1819-0.
JANDOUREK, J. Sociologický slovník. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 285 s. ISBN 80-7178-535-0.
PŘÍBÁŇ, J. Sociologie práva. 1. vyd. Praha: Slon, 2001. 199 s. ISBN 80-85850-18-4.
VEČEŘA, M. -- URBANOVÁ, M. Sociologie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. 335 s. ISBN 80-86898-72-5.
JANDOUREK, J. Úvod do sociologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 232 s. ISBN 80-7178-749-3.
KELLER, J. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: Slon, 2006. 204 s. Studijní texty. 2. svazek. ISBN 80-86429-39-3.
BAKOŠOVÁ, E. -- VACULÍKOVÁ, N. Základy sociológie práva. 1. vyd. Bratislava: PRAF UK, 2003. 224 s. ISBN 80-7160-177-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český jazyk, slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 309

ABCDEFX
30,4 %16,2 %23,3 %15,2 %14,9 %0 %
 
Vyučujúci: doc. JUDr. Boris Balog, PhD. (zodpovedný za predmet)
Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 14. 11. 2019
Schválil: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 14. 11. 2019.

Typ výstupu: