31. 3. 2020  4:57      Benjamín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu P3208 - Svetové právne systémy (FP - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: P3208
Názov predmetu: Svetové právne systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomná skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet venuje pozornosť jednotlivým typom právnych systémov v súčasnom svete a ich geografickému rozšíreniu. Poskytuje jednak ich všeobecnú charakteristiku, jednak osobitný pohľad na najrozšírenejšie právne systémy (systém európskeho kontinentálneho práva, systém common law, islamský právny systém, atď.) Dôraz bude kladený na vystihnutie jednotlivých špecifík v komparácii právnych systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Právne systémy v súčasnom svete, 2. Historické formovanie kontinentálneho európskeho právneho systému a jeho pramene, 3. Angloamerický právny systém, 4. Právo USA, 5. Islamský právny systém, 6. Právo Indie, 7. Právne systémy Číny a Japonska, 8. Základy práva Afriky
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HRUŠKOVIČ, I. Islamský právny systém a proces jeho formovania. Bratislava: PF UK , 1997.
ŠTEFANOVIČ, M. -- KÁLESNÁ, K. -- HRUŠKOVIČ, I. Svetové právne systémy. Bratislava: PF UK , 1996.
JEŽKOVÁ, R. Štefanovič, M.: Svetové právne systémy : (právna komparatistika).2007.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: český jazyk, slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 404

ABCDEFX
14,6 %14,9 %20,0 %20,0 %23,0 %7,5 %
 
Vyučujúci: JUDr. Andrea Erdösová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Mgr. JUDr. Natália Ľalíková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 14. 11. 2019
Schválil: JUDr. Andrea Erdösová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 14. 11. 2019.

Typ výstupu: