Sep 21, 2020   11:38 a.m.      Matúš        
University information system

Course syllabus MV2209 - Statistics (FP - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta práva
Kód predmetu:
MV2209
Názov predmetu:
Štatistika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

 
Vyučujúci:
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
6. 5. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 06. 05. 2019.

Type of output: