31. 3. 2020  3:35      Benjamín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MV1105 - Teória práva II. (FP - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: MV1105
Názov predmetu: Teória práva II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Ústna skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu Teória práva II je viesť študentov k pochopeniu práva, jeho úlohy v spoločnosti a jeho vzťahu k morálke a politike. Úspešní absolventi tohto predmetu budú schopní preukázať (i)základne vedomosti o teoretických otázkach a problémoch rozoberaných v priebehu semestra, (ii) schopnosť vysvetliť a zhodnotiť relevantné teórie a uhly pohľadov, (iii) schopnosť čítať a pochopiť texty a koncepty, s ktorými pracuje teória práva, ako aj predkladať (iv) odôvodnené argumenty vzťahujúce sa na problémy, ktorými sa zaoberá teória práva.

Teória práva II umožňuje študentom rozvíjať myslenie o teoretických otázkach a pomáha študentom rozvíjať zručnosti kritického myslenia, odôvodňovania tvrdení a argumentácie prostredníctvom praktikovania (i) čítania a rozboru textov z teórie práva, (ii) kritického myslenia, (iii) diskusií, (iv) schopnosti pracovať ako člen malej skupiny a (v) schopnosti tlmočiť svoje názory publiku.
 
Stručná osnova predmetu:
V priebehu Teórie práva II budú rozoberané tieto témy: (I) Normativita, (II) Pramene práva, (III) Právny poriadok, (IV) Právne normy, (V) Tvorba práva, (VI) Výklad práva, (VII) Aplikácia práva, (VIII) Právne vzťahy, (IX) Medzinárodné a európske právo, (X) Právny pozitivizmus, (XI) Jusnaturalizmus, (XII) Opakovanie

Otázky TPII:

1. Pojem a funkcie normy, typy noriem
2. Pramene práva
3. Právny predpis – pojem, účinky, štruktúra
5. Právna obyčaj a precedens ako pramene práva
6. Rekogničná norma - formálne a materiálne kritéria platnosti práva
7. Hierarchia právnych noriem
8. Platnosť a účinnosť právneho predpisu
9. Medzinárodné právo a vnútroštátne právo
10. Špecifické znaky právnej normy
11. Štruktúra právnej normy
12. Triedy právnych noriem
13. Tvorba práva a legislatívny proces
14. Výklad práva a kritéria klasifikácie výkladu
15. Aplikácia práva a jej formy
16. Proces aplikácie práva
17. Právne vzťahy – pojem a predpoklady
18. Druhy právnych skutočností
19. Prvky právnych úkonov a ich náležitosti
20. Právna subjektivita a spôsobilosť na právne úkony
21. Deliktuálna spôsobilosť
22. Zodpovednosť v práve – pojem, typová klasifikácia
23. Zavinenie v práve
24. Obsah právneho vzťahu
25. Objekt právneho vzťahu – pojem a náležitosti
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PROCHÁZKA, R. -- KÁČER, M. Teória práva. 1. vyd. Bratislava: C.H. Beck, 2013. 290 s. Právnické učebnice. ISBN 978-80-89603-14-5.

Odporúčaná:
KNAPP, V. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1995. 247 s. ISBN 80-7179-028-1.
KNAPP, V. Tvorba práva a její současné problémy. 1. vyd. Praha: LINDE, 1998. 462 s. ISBN 80-7201-140-5.
PRUSÁK, J. Teória práva. Bratislava: UK, 1999.
VEČEŘA, M. -- GERLOCH, A. -- SCHLOSSER, H. -- BERAN, K. -- RUDENKO, S. Teória práva. 2. vyd. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, Poradca podnikateľa, 2008. 344 s. Eurokódex. ISBN 978-80-89363-21-6.
VEČEŘA, M. -- GERLOCH, A. -- SCHLOSSER, H. -- BERAN, K. -- RUDENKO, S. Teória práva. 3. vyd. Bratislava: Eurokódex, 2009. 344 s. ISBN 978-80-89447-04-6.
VEČEŘA, M. -- GERLOCH, A. -- SCHLOSSER, H. -- BERAN, K. Teória práva. 4. vyd. Žilina: Eurokódex, 2011. 352 s. ISBN 978-80-89447-40-4.
VEČEŘA, M. -- HANUŠ, L. -- HAVRÁNEK, J. -- HOUBOVÁ, D. -- POLČÁK, R. -- ŠKOP, M. -- VANĚK, R. Sbírka příkladu z teorie práva. Praha: ASPI, 2005. 388 s. ISBN 80-7357-116-1.
VEČEŘA, M. Pojem práva a přístupy právního pluralismu. 2007. 12 s. ISBN 978-80-8095-024-8.
VEČEŘA, M. Rovnost jako politická a právní kategorie. Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. 2007. č. Č. 1 (2007), s. 4--13. ISSN 1337-6810.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 13

ABCDEFX
15,4 %7,7 %23,1 %23,1 %30,7 %0 %
 
Vyučujúci: doc. JUDr. Boris Balog, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 14. 11. 2019
Schválil: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 14. 11. 2019.

Typ výstupu: