5. 4. 2020  8:05      Miroslava        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu P5361 - Introduction into the Analysis of English Legal Texts (FP - SS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: P5361
Názov predmetu: Úvod do anglickej právnej analýzy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 32

ABCDEFX
68,8 %6,3 %12,5 %9,4 %3,0 %0 %
 
Vyučujúci: Mgr. Andrea Demovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD. (zodpovedný za predmet)
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: