Sep 18, 2020   6:09 p.m.      Eugénia        
University information system

Course syllabus P5361 - Introduction into the Analysis of English Legal Texts (FP - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
P5361
Názov predmetu:
Úvod do anglickej právnej analýzy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 32

A
B
CDEFX
68,8 %
6,3 %
12,5 %
9,4 %3,0 %0 %
 
Vyučujúci: Mgr. Andrea Demovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD. (zodpovedný za predmet)
prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
6. 5. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 06. 05. 2019.

Type of output: