31. 3. 2020  12:52      Benjamín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu MV1309 - Voľby a volebné systémy (FP - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: MV1309
Názov predmetu: Voľby a volebné systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 12 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Ústna skúška

Otázky:

1. Pojem a význam volieb a volebného práva
2. Volebné systémy
3. Väčšinové volebné systémy
4. Proporcionálne volebné systémy
5. Zmiešané volebné systémy
6. Vývoj volebného práva po roku 1989
7. Pramene volebného práva
8. Ústavné princípy volebného práva
9. Podmienky volebného práva a prekážky jeho výkonu
10. Všeobecná úprava organizácie a priebehu volieb
11. Voľby do NRSR
12. Voľby do EP
13. Voľby prezidenta SR
14. Ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta SR
15. Voľby do orgánov samosprávy obcí
16. Voľby do orgánov samosprávnych krajov
17. Právna úprava volebnej kampane
18. Voľby a volebné právo v čase krízových situácií
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu voľby a volebné systémy je viesť študentov k porozumeniu problematike volieb a volebných systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet Voľby a volebné systémy zahŕňa tieto témy: (I) Suverenita, priama a nepriama demokracia, (II) Voľby a volebné právo, (III) Volebné systémy, (IV) Voľby a volebné právo v SR - stručný vývoj, (V) Pramene volebného práva a jeho ústavné princípy v SR, (VI) Podmienky a obmedzenia volebného práva v SR, (VII) Organizácia volieb v SR, (VIII) Úprava volieb v SR, (IX) Volebná kampaň v SR, (X) Voľby a volebné právo v čase krízy, (XI) Eseje, (XII) Opakovanie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DOMIN, M. VOLEBNÉ PRÁVO A VOLEBNÉ SYSTÉMY. Bratislava: Wolters Kluwer s. r. o., 2017. 411 s. ISBN 978-80-7160-438-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

ABCDEFX
40,0 %0 %60,0 %0 %0 %0 %
 
Vyučujúci: doc. JUDr. Boris Balog, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 14. 11. 2019
Schválil: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 14. 11. 2019.

Typ výstupu: