31. 3. 2020  10:59      Benjamín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu P2317 - Vývoj a súčasná prax notárstva (FP - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: P2317
Názov predmetu: Vývoj a súčasná prax notárstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4
 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je výučba a osvojenie si vedomostí z vývoja a formovania inštitúcie notárstva a notárskeho stavu na území Slovenska v spojení s vývojom dedičského práva. Predmet poskytuje spojenie propedeutického a právnohistorického vývoja danej problematiky v spojení s platným právom. Absolvovaním predmetu študent získa poznatky o vzniku a vývoji inštitúcie notárstva a dedičského práva a osvojí si problematiku dedičského práva a dedenia aj riešením konkrétnych prípadov z dedičského práva v praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Historický vývoj notárstva na území Slovenska
2. Historický vývoj dedičského práva na území Slovenska I (do roku 1918)
3. Historický vývoj dedičského práva na území Slovenska II (od roku 1918)
4. Vývoj právnej úpravy notárstva na území Slovenska
5. Vývoj právnej úpravy dedičského práva na území Slovenska
6. Pozemková kniha a kataster
6. Praktická časť I. (práca s pozemkovoknižnými vložkami a listom vlastníctva)
6. Dedičské právo procesné – smrť poručiteľa, zápisnica o predbežnom vyšetrení, dodatočné dedičské konanie („novoobjavený“) majetok poručiteľa
7. Praktická časť II. ( začatie dedičského konania – úkony súdu, spísanie zápisnice o predbežnom vyšetrení, návrh na konanie podľa)
8. Dedičské právo hmotné – dedenie zo zákona, dedenie zo závetu
9. Riešenie prípadu z dedičského práva III
10. Riešenie prípadu z dedičského práva IV
11. Riešenie prípadu z dedičského práva V 
12. Riešenie prípadu z dedičského práva VI
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 161

ABCDEFX
28,0 %21,1 %23,0 %21,1 %6,8 %0 %
 
Vyučujúci: JUDr. Pavol Judiak, PhD. (zodpovedný za predmet)
JUDr. Jozef Kolárik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 14. 11. 2019
Schválil: JUDr. Pavol Judiak, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 14. 11. 2019.

Typ výstupu: