Sep 18, 2020   6:40 p.m.      Eugénia        
University information system

Course syllabus P5359 - Basics of Legal Communication in English II. (FP - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu:
P5359
Názov predmetu: Základy právnej komunikácie v anglickom jazyku II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 48

A
B
C
D
E
FX
52,1 %
35,4 %
12,5 %
0 %
0 %
0 %
 
Vyučujúci: Mgr. Andrea Demovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 06. 05. 2019.

Type of output: