31. 3. 2020  2:55      Benjamín        
Univerzitní informační systém

Sylabus předmětu P5359 - Základy právnej komunikácie v anglickom jazyku II. (FP - LS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenština          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta: Fakulta práva
Kód predmetu: P5359
Názov predmetu: Základy právnej komunikácie v anglickom jazyku II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška8 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 38

ABCDEFX
39,5 %44,7 %15,8 %0 %0 %0 %
 
Vyučujúci: Mgr. Andrea Demovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.


Poslednú zmenu urobila Mgr. Lenka Sekretárová dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: