Jul 8, 2020   3:46 p.m.      Ivan        
University information system

Course syllabus BMMD10139 - Media Creation V (FM - WS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu: BMMD10139
Názov predmetu:
Mediálna tvorba V
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 48 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 79

ABCDE
FX
84,8 %
10,1 %
1,3 %1,3 %2,5 %0 %
 
Vyučujúci:
Mgr. Patrik Herman (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
11. 6. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 11. 06. 2019.

Type of output: