Jul 10, 2020   5:13 a.m.      Amália        
University information system

Course syllabus BMMM10035 - Creative Industry (FM - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          


Vysoká škola: Paneurópska vysoká škola
Fakulta:
Kód predmetu: BMMM10035
Názov predmetu:
Kreatívny priemysel
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 24 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 154

A
B
C
D
E
FX
47,4 %
26,6 %
16,9 %
6,5 %
2,6 %
0 %
 
Vyučujúci:
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 11. 6. 2019
Schválil:


Poslednú zmenu urobil Ján Lukáš dňa 11. 06. 2019.

Type of output: