18. 9. 2020  8:54      Eugénia        
Univerzitný informačný systém

Sylabus predmetu BMMM10031 - Media Regulation and Legislation (FM - SS 2019/2020)


     Informačný list          


     Slovenčina          Angličtina          


University:
Pan-european University
Faculty:
Faculty of Massmedia
Course unit code: BMMM10031
Course unit title:
Media Regulation and Legislation
Planned learning activities and teaching methods:
lecture
2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated:
4
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study: 2.
Prerequisites for registration:
none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
SEČÍK, I. Prostriedky masovej komunikácie a masmediálna politika na Slovensku. In. Masmédiá a politika: Komunikácia či manipulácia?. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. 352 p. ISBN 978-80-224-1425-8.
TUŠER, A. -- KAMENSKÁ, Z. Médiá & právo - Rukoväť k masovým médiám a verejnému právu v SR a ČR. Žilina: EUROKÓDEX, s. r. o., 2014. 268 p. ISBN 978-80-8155-046-1.
SEČÍK, I. Význam verejnoprávnych médií v politickom a kultúrnom systéme spoločnosti. In. Studia Politica Slovaca. Roč. 1, č. 1, s. 21-53 . Bratislava: ÚPV SAV, 2008. ISSN 1337-8163.
KUKLIŠ, Ľ. Regulácia elektronických médií. Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o., 2015. 183 p. ISBN 978-80-8168-155-4.
DRGONEC, J. Sloboda prejavu a sloboda po prejave. Bratislava: Heuréka, 2013. 410 p. ISBN 978-80-8912-289-9.
DRGONEC, J. Základy masmediálneho práva. Bratislava: Poradca podnikateľa, 2008. 503 p. Eurokódex. ISBN 978-80-89363-04-9.
KERECMAN, P. Novinári a sloboda tlače v rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva. Bratislava: Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave, 2003. 195 p. ISBN 80-89141-01-3.
RIKHTER, A. Meždunarodnyje standarty i zarubežnaja praktika regulirovania žurnalistiky: učebnoje posobie. Moskva: UNESCO, 2011. 360 p. ISBN 978-5-88149-482-7.
KERECMAN, P. Sloboda prejavu novinára a ochrana pred jej zneužitím. Bratislava: Slovenský syndikát novinárov, 2009. 151 p. ISBN 978-80-969584-4-3.
WILFLING, P. Nenávistné prejavy a extrémizmus v rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva. Banská Bystrica: VIA IURIS, 2017. 129 p. ISBN 978-80-89805-02-0.
WILFLING, P. -- KOVÁČECHOVÁ, E. Sloboda prejavu a žaloby na ochranu dobrej povesti. Pezinok: VIA IURIS-Centrum pre práva občana, 2011. 56 p. ISBN 978-80-970686-1-5.
SEČÍK, I. Európsky model verejnoprávneho vysielania. In. Otázky žurnalistiky. Roč. 49, č. 3-4, s. 164-176. Bratislava: SAP - Slovak Academic Press, spol. s r.o., 2006. ISSN 0322-7049.
VRABEC, N. Stratégie rozvoja mediálnej gramotnosti v európskych krajinách. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2014. 240 p. ISBN 978-80-8105-634-5.

Recommended:
• Deklarácia Výboru ministrov Rady Európy z 12. februára 2004 o slobode politických diskusií v masmédiách.
• Deklarácia Výboru ministrov Rady Európy z 2. marca 2005 o slobode prejavu a informácií v masmédiách v kontexte boja proti terorizmu.
• Európsky dohovor o cezhraničnej televízii. Oznámenie MZV SR č. 168/1998 Z. z. a Oznámenie MZV SR č. 345/2002 Z. z.
• Freedom od the Media, Freedom of Expression, Free Flow of Information. Cenference on Security and Co-operation in Europe (CSCE) and Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 1975 – 2012. Vienna, 2013. ISBN 978-92-9234-644-7.
• Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. R (2012) 1 o riadení médií verejnej služby.
• Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. R (94) 13 o opatreniach na zabezpečenie transparentnosti médií.
• Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. R (96) 10 o zabezpečení nezávislosti verejnoprávneho vysielania.
• Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. R (99) 1 o opatreniach na podporu mediálneho pluralizmu.
• Oznámenie Komisie o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci na verejnoprávne vysielanie.
• Parížska deklarácia o mediálnej a informačnej gramotnosti v digitálnej podobe. Učiteľské noviny 55/2014
• Vyhláška MK SR č. 165/2014 Z. z. o filmovom projekte
• Základné európske dokumenty v oblasti regulácie elektronických médií. Bratislava. NCMK a VIS STV, 1998. 300 s.
• Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
• Zákon č. 340/2012 Z .z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky.
• Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska v znení neskorších predpisov.
Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy (2011) 7 o novom chápaní médií
Oznámenie KOM(2011) 786 Komisie Eurrópskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 26. 11. 2011 Kreatívna Európa - nový rámcový program pre sektory kultúry a tvorivej činnosti (2014 - 2020).
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o audiovizuálnych mediálnych službách (kodifikované znenie) v znení Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1808 zo 14. novembra 2018. Úradný vestník Európskej únie 21. 11. 2018
Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 155

ABCD
E
FX
8,4 %
18,1 %
21,9 %
23,2 %
27,1 %
1,3 %
 
Name of lecturer(s): prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. (person responsible for course)
Mgr. Ivan Sečík, CSc. (examiner, instructor, lecturer)
Last modification:
24. 1. 2020
Supervisor:
prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.


Last modification made by Mgr. Jozef Sisák on 01/24/2020.

Typ výstupu: