Jul 10, 2020   5:39 a.m.      Amália        
University information system

Course syllabus BMMD10120 - Media and Copyright Law (FM - SS 2019/2020)


     Information sheet          


     Slovak          English          


University:
Pan-european University
Faculty: Faculty of Massmedia
Course unit code:
BMMD10120
Course unit title: Media and Copyright Law
Planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly / 24 hours per semester of study (on-site method)

Credits allocated: 5
Recommended semester/trimester:
-- item not defined --
 
Level of study:
1.
Prerequisites for registration: none
 
Assessment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
DRGONEC, J. Sloboda prejavu a sloboda po prejave. Šamorín: Heuréka, 2013. 410 p. ISBN 978-80-89122-89-9.
KERECMAN, P. Sloboda prejavu novinára a ochrana pred jej zneužitím. Bratislava: Slovenský syndikát novinárov, 2009. 151 p. ISBN 978-80-969584-4-3.
KERECMAN, P. Novinári a sloboda tlače v rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva. 1st ed. Bratislava: Informačná kancelária Rady Európy, 2003. 195 p. ISBN 8089141013.
SEČÍK, I. Masmédiá a politika: Komunikácia či manipulácia?. Bratislava: VEDA vydavateľstvo SAV, 2014. 352 p. ISBN 978-80-224-1425-8.
SEČÍK, I. Význam verejnoprávnych médií v politickom a kultúrnom systéme spoločnosti. In. Studia Politica Slovaca. Roč. 1, č. 1, s. 21-53 . Bratislava: ÚPV SAV, 2008. ISSN 1337-8163.
WILFLING, P. -- KOVÁČECHOVÁ, E. Sloboda prejavu a žaloby na ochranu dobrej povesti. Pezinok: VIA IURIS-Centrum pre práva občana, 2011. 56 p. ISBN 978-80-970686-1-5.
KUKLIŠ, Ľ. Regulácia elektronických médií. Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o., 2015. 183 p. ISBN 978-80-8168-155-4.
SEČÍK, I. Legislatívne regulovanie duálneho systému rozhlasového a televízneho vysielania v Európe. In: . Otázky žurnalistiky, 1993, č. 4, s. 207-216. Bratislava: Otázky žurnalistiky, 1993.
ŠVIDROŇ, J. Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. Bratislava: Veda, 2009. 675 p. ISBN 978-80-22410-33-5.

Recommended:
• Deklarácia Výboru ministrov Rady Európy z 27. septembra 2006 o nezávislosti verejnoprávneho vysielania.
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o audiovizuálnych mediálnych službách (kodifikované znenie) v znení Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1808 zo 14. novembra 2018. Úradný vestník Európskej únie 21. 11. 2018
• Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 340 /2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
• Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
• Zákon č.167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov.
Odporúčanie č. R (99) 15 Výboru ministrov členským štátom o opatreniach týkajúcich sa pôsobnosti médií počas volebných kampaní
Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 25. júla 2009 o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci v oblasti verejnoprávneho vysielania.
Oznámenie KOM(2011) 786 Komisie Eurrópskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 26. 11. 2011 Kreatívna Európa - nový rámcový program pre sektory kultúry a tvorivej činnosti (2014 - 2020).
Rezolúcia (74) 26 o práve na odpoveď
Správy o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za ostatné roky
Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

 
Language of instruction:
Slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 391

A
B
C
D
EFX
13,8 %19,7 %
18,2 %
17,6 %
29,9 %
0,8 %
 
Name of lecturer(s): Mgr. Ivan Sečík, CSc. (examiner, instructor, lecturer)
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc. (person responsible for course)
Last modification: 24. 1. 2020
Supervisor:


Last modification made by Mgr. Jozef Sisák on 01/24/2020.

Type of output: